Bygglovs­processen

Bygglov behövs när du till exempel bygger nytt, bygger till eller gör betydande förändringar på till exempel fasaden. Följ gärna vår steg för steg guide.

Bild som illustrerar bygglovsprocessen. Illustration.

1. Förbered

Ta reda på om du behöver göra en anmälan eller en bygglovsansökan. Det kan även vara bra att kontrollera gällande detaljplan för din fastighet om du inte bor utanför detaljplanerat område. Förutom den information vi har här kan du även besöka Boverkets hemsida.

Gällande detaljplaner

Läs mer om vilka handlingar som krävs

Boverkets information om bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Ansök

Det här behöver vi få in vid ansökan

För att din ansökan ska anses som komplett och för att handläggning ska kunna påbörjas behöver vi följande handlingar.

 • Bygglovansökan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Anmälan om kontrollansvarig

Beroende på ärendetyp kan det behövas fler eller färre handlingar. Kontakta gärna oss om du är osäker på vad som gäller för just ditt bygge.

Byggnadsinspektör

Telefon: 0474-470 69
E-post: mbn@uppvidinge.se

3. Beslut om bygglov

När får jag svar på min ansökan?

Handläggningstiden från det att en fullständig ansökan har lämnats in ska som regel vara maximalt tio veckor, men tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor.

Idag tar ett vanligt bygglov i Uppvidinge kommun oftast runt sex veckor. Enklare bygglov, som exempelvis fasadändringar kan bli klara på en till två veckor.

När det måste upp i miljö- och byggnadsnämnden

Bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidning på nätet

Grannar och andra sakägare får en underrättelse om att bygglov har beviljats. Beslutet kan överklagas i tre veckor från och med att man har fått ta del av det innan det vinner laga kraft.

Post- och inrikestidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett beviljat bygglov innebär inte att åtgärden får påbörjas

Innan åtgärden får påbörjas krävs ett startbesked. Om du påbörjar en åtgärd utan startbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

I vissa ärenden beviljas bygglov och startbesked samtidigt men i mer avancerade ärenden kommer du efter beviljat bygglov att få en begäran om komplettering inför startbesked. Där står det vilka handlingar som ska lämnas in för att startbesked ska kunna utfärdas.

I vissa ärenden krävs det även ett tekniskt samråd innan startbesked kan utfärdas.

4. Tekniskt samråd

Kallelse från byggnadsinspektören

Om det krävs ska ett tekniskt samråd hållas inför startbesked. Du kommer då få en kallelse från byggnadsinspektören.

Hur fungerar ett tekniskt samråd?

Vid tekniska samrådsmötet deltar byggherren, kontrollansvarige samt de personer som bedöms viktiga för arbetets genomförande. I samrådet ska projektet redovisas med beskrivningar och ritningar samt den kontroll av arbetena som byggherren avser att genomföra.

Kontrollen redovisas av byggherren

Kontrollplanen ska innehålla en kort beskrivning av projektet, byggherrens kontrollorganisation samt uppgifter om de kontroller som kommer att utföras. Dessutom anges vilka intyg, handlingar och anmälningar som ska inlämnas efter färdigställt arbete.

I vissa fall kan riskanalys eller riskutredning och brandskyddsbeskrivning krävas.

Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

5. Startbesked

Byggherren får startbeskedet

När miljö- och byggnadsnämnden har godkänt att en eller fler åtgärder får påbörjas får byggherren ett startbesked. Nämnden har då bedömt att du kommer uppfylla de krav som ställs på en byggnads egenskaper. De har även fastställt att den kontrollplan som kommit fram vid tekniska samrådet eller handläggningen ska gälla för åtgärderna.

Startbesked krävs även för mark- och rivningsåtgärder

Startbesked behövs även för mark- och rivningsåtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan vägra att skriva ut ett startbesked vilket kan hända om till exempel byggherren, trots miljö- och byggnadsnämnden påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett vägrat startbesked kan naturligtvis överklagas.

Vad händer om jag inte väntar på startbesked?

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan innan du fått ett startbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet.

Byggsanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Arbetsplatsbesök

I de allra flesta fall kommer byggnadsinspektören göra platsbesök minst en gång under byggtiden.

Protokoll ska föras över platsbesöken.

Vid behov kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om kompletterande villkor för åtgärderna eller kontrollen.

7. Slutsamråd

När byggnadsåtgärderna är avslutade (eller i det närmaste avslutade), ska ett slutsamråd hållas då man går igenom hur kontrollplanen och andra villkor har följts.

Kontrolleras vid ett slutsamråd

 • Avvikelser
 • Kontrollansvariges utlåtande
 • Dokumentation över besök på arbetsplatsen
 • Behov av andra åtgärder
 • Förutsättningar för ett slutbesked

8. Slutbesked

Är du färdig med byggnadsåtgärden?

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnads­nämnden utfärdat ett slutbesked. När slutbesked blivit utfärdat avslutas ärendet.

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner att byggnaden får användas

Om en brist behöver avhjälpas eller en kontroll behöver göras i ett senare skede kan ett så kallat interimistiskt slutbesked ges. Det betyder att när bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövas frågan om slutbesked igen.

Om de delar av byggnadsverket som omfattas av startbeskedet tas i bruk innan det finns ett slutbesked kommer kommunen besluta om byggsanktionsavgift.

Lyssna