Strandskydd

Inom områden som omfattas av strandskydd är det förbjudet att vidta åtgärder som kan inkräkta på allemansrätten eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växtarter.

Vissa åtgärder är i princip förbjudna, bland annat att uppföra byggnader och anlägga bryggor. Om platsen för en önskad åtgärd ligger inom strandskyddat området måste en ansökan om strandskyddsdispens lämnas in. I Kronobergs län är strandskyddet vanligtvis 100 meter med undantag av vissa större sjöar.

För att bevilja strandskyddsdispens måste ett särskilt skäl föreligga. Det kan till exempel vara att en allmän väg går mellan platsen som man har tänkt bygga på och sjön. Då har marken redan tagits i anspråk och strandskyddet har satts ur spel. En redan etablerad tomtplats kan också innebära ett särskilt skäl.

Lyssna