Bygglovsbefriade åtgärder

För en- och tvåbostadshus finns en del bygglovbefriade åtgärder så länge de följer vissa vilkor som exempelvis mått och placering.

Åtgärder som kan vara fria från krav om bygglov eller anmälan är till exempel skyddade uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader utanför detaljplan, attefallshus eller parkeringsplatser.

Läs mer på Boverket om bygglovbefriade åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsbefriade exempel

Altaner och uteplatser

Om du ska bygga en låg altan eller en stenbelagd uteplats krävs inget bygglov. Om däremot altanen är inom detaljplanelagt område eller inom sammanhållen bebyggelse kan bygglov krävas.

Det behövs även bygglov om altanen är upphöjd med plats för förvaring under och/eller påverkar husets utseende vässentligt. Du behöver även bygglov om altanen ska glasas in.

Attefallshus

Den som har en- eller tvåfamiljsbostad får uppföra en tillbyggnad av attefallshus i bostadshusets omedelbara närhet utan att söka bygglov. Du behöver däremot göra en anmälan och du kan då få bygga flera attefallshus om de:

 • tillsammans inte överstiger den totala byggnadsarean 30 kvadratmeter
 • har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter
 • inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om de placeras närmare tomtgräns behövs även medgivande från granne/grannar.
 • du har fått startbesked efter inskickad anmälan.

Vad får du använda ett attefallshus till?

Attefallshus får inredas som egen bostad, både som fritidsbostad och permanentbostad. Det är vad man då kallar för ett komplementbostadshus. Du kan även använda attefallshuset som komplementbyggnad, till exempel som garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu.

Om det ska användas som komplementbostadshus måste det innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. Inredning och utrustning för matlagning, möjlighet till personlig hygien och förvaring av saker.

Tänk på!

Komplementbostäder kan medföra anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om Attefallshus på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friggebod, bastu, växthus eller förråd

Det krävs bygglov för nybyggnation av byggnader, men en friggebod som används som till exempel bastu, växthus eller förråd är undantagen krav på bygglov och anmälan. Alla krav måste uppfyllas samt att det inte finns andra krav på bygglov enligt detaljplan eller särskilda områdesbestämmelser.

 • Det ska finnas en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Den får inte överstiga 15 kvadratmeter.
 • Den får inte vara högre än 3 meter.
 • Den måste vara fristående.
 • Placeringen ska vara i bostadens omedelbara närhet.
 • Den får inte placeras närmare 4,5 meter från tomtgräns.

Läs mer om friggebodar på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsplats

Du får anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Läs mer om parkeringsplatser på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pool

En pool kräver normalt sett inte bygglov men på vissa platser kan det finnas hinder för att få bygga pool. Områden på din tomt kan tillexempel omfattas av strandskydd och då behöver du söka dispens.

I vissa fall finns det områden i detaljplanen där kommunen bestämt att det inte får bebyggas och du kan även behöva bygglov om du till exempel ska installera pooltak eller behöver sätta upp plank eller mur runt poolen.

Läs mer om strandskyddade områden

Skyddade uteplatser

För att bygga mur eller plank behöver du i regel bygglov. Men om du anordnar en skyddad uteplats vid en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det som gäller vid sådanna tillfällen är:

 • syftet ska vara att anordna en skyddad uteplats.
 • uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • det får vara som högst 1,8 meter.
 • uteplatsen ska ligga närmst 4,5 meter från fastighetsgräns.
 • detaljplan eller områdesbestämmelser får inte kräva bygglov.

Läs mer om sykddade uteplatser på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus och till deras fristående byggnader så som uthus, garage och liknande byggnader krävs inte bygglov eller anmälan för att bygga ett eller flera skärmtak.

Den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten utan bygglov får däremot inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaket får vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över tillexempel en altan, balkong eller entré.

Läs mer om skärmtak på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solfångare/solcellspaneler

Vissa solfångare och solcellspaneler som monteras på byggnad är bygglovsbefriade om det gäller en- och tvåbostadshus. För att de ska vara bygglovsbefriade krävs bland annat att:

 • de monteras utanpå byggnadens fasad eller tak
 • de följer byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader som anses särskilt värdefulla
 • detaljplan eller områdesbestämmelser får inte kräva bygglov för solenergianläggningar

Läs mer om solfångare och solcellspaneler på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Staket

Du behöver inte söka bygglov för staket om det har en genomsläpplighet på minst 50%. Det innebär att om en bräda är 10 centimeter bred ska mellanrummet till nästa bräda vara minst 10 centimeter. Se även till att skaffa ett skriftligt medgivande från grannar om staketet byggs intill fastighetsgräns.

Bygglov krävs dock för murar och plank såvidare de inte byggs utanför detaljplan. Då kan de i vissa fall vara bygglovsbefriade även där.

Läs mer om murar och plank

Läs mer om grannars möjlighet att påverka

Tillbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Mindre tillbyggnader som finns utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse är ofta undantagna från bygglov om tillbyggnaden omfattar högst 50% av bostadens ursprungliga yta och inte dominerar över huset.

Åtgärden kan vara anmälningspliktig om den bärande konstruktionen berörs.

Placeras tillbyggnaden närmre fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs även grannens medgivande.

Läs mer om grannars möjlighet att påverka

Lyssna