Gällande detaljplaner

En detaljplan som är gällande har antagits och vunnit laga kraft och styr därmed markanvändningen i det aktuella planområdet. Detaljplanen gäller tills kommunen ändrar eller upphäver den.

I Uppvidinge kommun finns gällande detaljplaner som täcker större delen av kommunens samhällen. De är av varierad ålder. Samtliga gällande detaljplaner finns tillgängliga på kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2018 går dessutom att hitta här på webbplatsen.

För närvarande pågår ett arbete med att digitalisera kommunens detaljplaner. Det innebär att de detaljplaner som har digitaliserats går att ta del av via Lantmäteriets interaktiva karta på följande länk: https://detaljplaner.lantmateriet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Använd kartan för att navigera er fram till det område eller den fastighet där ni vill ta del av gällande detaljplan. Kartan är interaktiv, vilket betyder att ni kan klicka på en detaljplanelagd yta och se vilka bestämmelser som gäller för en specifik fastighet/område. Ni kan även ta del av plankartan och planbeskrivningen via kartan.

Planer som vunnit laga kraft under 2023

Kv. Brömseborg m.fl.

Detaljplanens syfte är att öka berörda fastigheters byggrätt genom att ta bort eller ändra bestämmelser som bland annat exploateringsgrad och punktprickad mark.

Plankarta Pdf, 488.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sankt Sigfrid 8 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet samt öka placeringsmöjligheterna för tillkommande byggnation.

Plankarta Pdf, 197.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kållehylte industriområde (etapp 2)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny industrimark i Åseda genom att färdigställa den andra etappen av Kållehylte industriområde.

Plankarta Pdf, 547.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Älghult 1:37 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att utöka den detaljplanelagda ytan för skoländamål i anslutning till Älghults högstadieskola. Detaljplanen syftar vidare till att möjliggöra fler användningsområden i form av idrottsplats och idrottshall jämte skola.

Plankarta Pdf, 273.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Del av Hohult 2:147

Del av Lenhovda 112:1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola och i förlängningen övrig skolverksamhet.

Plankarta Pdf, 169.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 782 kB, öppnas i nytt fönster.

Planer som vunnit laga kraft under 2022

Lenhovda 88:26 och 88:27

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga livsmedelsbutiken samt öka byggrätten och placeringsmöjligheterna för bostäder inom fastigheten Lenhovda 88:27.

Plankarta Pdf, 198.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 934.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Norrhult 59:1

Syftet med detaljplanen är att planlägga hela fastigheten Norrhult 59:1 för bostadsändamål. Tidigare var en del av fastigheten planlagd för natur, vilket omöjliggjorde byggnation på denna del av fastigheten.

Plankarta Pdf, 181.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Kv. Ekängen, Udden och Björnen

Syftet med detaljplanen är att öka berörda fastigheters byggrätt genom att ta bort/ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark, samt ända markanvändningen för fastigheterna Björnen 5 och 6.

Plankarta Pdf, 299.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.

Upphävande av detaljplan för del av Klavreda 3:30

Syftet med upphävandet är att möjliggöra annan markanvändning än den i gällande plan tillåtna för del av fastigheten Klavreda 3:30.

Plankarta Pdf, 328.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 463.5 kB.

Kråkemåla 1:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggandet av en tankstation för vätgas med tillhörande anläggningar och tekniska anordningar, samt att utöka den befintliga åkeriverksamheten.

Plankarta Pdf, 340.9 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.

Lenhovda 5:27

Syftet med detaljplanen är att öka fastighetens byggrätt genom att ta bort prickmark som omfattar hela fastigheten, inklusive delar av nuvarande byggnad. Vidare är syftet att utöka den tillåtna användningen till att även omfatta kontor och centrumverksamhet utöver redan tillåten användning för bostäder.

Plankarta Pdf, 321.9 kB.
Planbeskrivning Pdf, 747.6 kB.

Östra Lenhovda

Syftet med detaljplanen är att öka berörda fastigheters byggrätt genom att ta bort/ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad och prickmark, samt möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på befintlig parkmark.

Plankarta Pdf, 567 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2021

Lenhovda 112:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ge en ökad byggrätt genom att ta bort eller ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark.

Plankarta Pdf, 467.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Del av Hohult 2:125

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny vårdcentral med möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse.

Plankarta Pdf, 277.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Del av Nottebäck 7:2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder intill sjön Madkroken.

Plankarta Pdf, 318 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

Vasa 1

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en avstyckning av fastigheten Vasa 1 samt öka byggrätten.

Plankarta Pdf, 283.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Kvarteret Ugglan m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ge en ökad byggrätt genom att ta bort eller ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark.

Plankarta Pdf, 443.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2020

Älghult 4:122 m.fl.

Detaljplanens syfte är öka berörda fastigheters byggrätt genom att ta bort/ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark.

Plankarta Pdf, 378.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2019

Kvarteret Idrotten med flera

Detaljplanens syfte är att förtäta Åseda och möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett centralt och attraktivt läge.

Plankarta Pdf, 369 kB.
Planbeskrivning Pdf, 13.5 MB.

Hohult 2:136 med flera

Detaljplanens syfte är att reglera tidigare markanvändning för gata eller torg och garage med bilservice till ny markanvändning för industri, samt reglera tidigare allmän platsmark till kvartersmark.

Plankarta Pdf, 282.9 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Kållehylte industriområde (etapp 1)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en expansion av Åseda näringsliv och tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål. Detaljplanen utgör en första del i ett större omvandlingprojekt av industrimark söder om riksväg 23.

Plankarta Pdf, 561.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.3 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2018

Åseda 14:121 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av lokal samt ombyggnation av befintlig lokal. För att möjliggöra byggnation behöver tillåten byggnadshöjd och byggnadsarea ändras. I övrigt kommer planen att överensstämma med befintlig plan.

Plankarta Pdf, 386.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Älghult 4:100 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra bättre byggrätt på fastigheten Älghult 4:100.

Plankarta Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Åseda centrum, del av Åseda 12:1

Syftet med planarbetet är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på platsen. Planområdet är tänkt att utgöras av området mellan Lantmännen och busstorget.

Plankarta Pdf, 611.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna