Gällande detaljplaner

En detaljplan som är gällande har antagits och vunnit laga kraft och styr därmed markanvändningen i det aktuella planområdet. Detaljplanen gäller tills kommunen ändrar eller upphäver den.

I Uppvidinge kommun finns gällande detaljplaner som täcker större delen av kommunens samhällen. De är av varierad ålder. Samtliga gällande detaljplaner finns tillgängliga på kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2018 går dessutom att hitta här på webbplatsen.

Planer som vunnit laga kraft under 2021

Del av Hohult 2:125

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny vårdcentral med möjlighet till kompletterande bostadsbebyggelse.

Plankarta Pdf, 277.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Del av Nottebäck 7:2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder intill sjön Madkroken.

Plankarta Pdf, 318 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

Vasa 1

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en avstyckning av fastigheten Vasa 1 samt öka byggrätten.

Plankarta Pdf, 283.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Kvarteret Ugglan m.fl.

Syftet med detaljplanen är att ge en ökad byggrätt genom att ta bort eller ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark.

Plankarta Pdf, 443.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2020

Älghult 4:122 m.fl.

Detaljplanens syfte är öka berörda fastigheters byggrätt genom att ta bort/ändra bestämmelser om bland annat exploateringsgrad, komplementbyggnader och prickmark.

Plankarta Pdf, 378.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2019

Kvarteret Idrotten med flera

Detaljplanens syfte är att förtäta Åseda och möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett centralt och attraktivt läge.

Plankarta Pdf, 369 kB.
Planbeskrivning Pdf, 13.5 MB.

Hohult 2:136 med flera

Detaljplanens syfte är att reglera tidigare markanvändning för gata eller torg och garage med bilservice till ny markanvändning för industri, samt reglera tidigare allmän platsmark till kvartersmark.

Plankarta Pdf, 282.9 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Kållehylte industriområde (etapp 1)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en expansion av Åseda näringsliv och tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål. Detaljplanen utgör en första del i ett större omvandlingprojekt av industrimark söder om riksväg 23.

Plankarta Pdf, 561.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.3 MB.

Planer som vunnit laga kraft under 2018

Åseda 14:121 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av lokal samt ombyggnation av befintlig lokal. För att möjliggöra byggnation behöver tillåten byggnadshöjd och byggnadsarea ändras. I övrigt kommer planen att överensstämma med befintlig plan.

Plankarta Pdf, 386.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Älghult 4:100 med flera

Syftet med planen är att möjliggöra bättre byggrätt på fastigheten Älghult 4:100.

Plankarta Pdf, 313.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Åseda centrum, del av Åseda 12:1

Syftet med planarbetet är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus på platsen. Planområdet är tänkt att utgöras av området mellan Lantmännen och busstorget.

Plankarta Pdf, 611.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.