Detaljplaner

En detaljplan är ofta det första steget som tas när något ska byggas. Det är bara kommunen som kan göra en detaljplan.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en karta med text som reglerar användningen av mark och vatten inom ett geografiskt avgränsat område. Upprättandet av en detaljplan medför en process där markens lämplighet för ett visst ändamål prövas och allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra. En detaljplan anger vad marken inom ett visst område ska användas till, till exempel bostäder, handel eller industri, samt hur byggnadsverk ska utformas vad gäller exempelvis höjd, antal våningar, taklutning och storlek.

I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns bestämmelser om när en detaljplan ska upprättas, detaljplanens omfattning och utformning samt hur processen innan en detaljplan antas ser ut. Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplaner och för deras innehåll.

Hur länge gäller en detaljplan?

En detaljplan är juridiskt bindande och gäller fram till dess att den upphävs eller ersätts med en ny. Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid då du som fastighetsägare har en garanterad rätt att få bygga enligt planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan nu ändras eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

Medborgarinflytande och rättsäkerhet

För att alla berörda ska garanteras inflytande över planutformningen och genomförandet samråder kommunen under planprocessens gång. Vid ett standardförfarande finns det två tillfällen att yttra sig över planförslaget, dels vid samrådet, dels vid granskningen. Vilka som räknas som berörda av ett planförslag skiljer sig åt beroende på planens omfattning och dess innehåll, men det kan bland annat röra sig om myndigheter, fastighetsägare samt samhällsföreningar och organisationer av olika slag.

Krav på undersökningar och utredningar

För att upprätta en detaljplan krävs tekniska och ekonomiska utredningar. Det kan handla om miljökonsekvensbeskrivningar, grundvattenundersökning, arkeologiska undersökningar, vatten- och avloppsutredningar eller perspektivskisser som visar konsekvenserna av en möjlig etablering.

Läs mer om detaljplaner och planprocessen på Boverkets hemsida. Se länk under Länkar längre ner på den här sidan.

Lyssna