Tillstånd, regler och tillsyn

En person som håller i en skottkärra med byggnadsarbetare i bakgrunden. Foto.

Allt du gör påverkar din hälsa och miljön omkring dig. Därför finns det lagar och bestämmelser för hur du ska göra för att skydda din och andras hälsa och miljön från skadlig påverkan. Här har vi samlat några vanliga tillstånd, regler och vad som gäller kring tillsyn.

Det är viktigt att du som vill driva företag tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon myndighet. Det kan vara till Uppvidinge kommun men även till statliga myndigheter såsom länsstyrelsen eller polisen. Många tillstånd kan ta tid att få så det är bra att vara ute i god tid.

Alkohol

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

Vi har samlat all information om tillstånd i samband med servering av alkohol på en sida:

Alkohol

Avfall

När du bedriver en verksamhet är det viktigt att du känner till vilket ansvar du har för det avfall som uppkommer i din verksamhet. Bestämmelserna som reglerar avfallshanteringen finns i avfallsförordningen. I första hand ska avfallet återanvändas, därefter material- eller energiåtervinnas. I sista hand ska deponering av avfallet ske om det inte kan hanteras på annat sätt.

Mer information om avfall finns på våra sidor om avfall och återvinning:

Avfall och återvinning

Brandfarlig vara

Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig varor. Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarliga varor som du ska hantera.

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) har från och med den 1 september år 2010 tagit över tillståndshanteringen för samtliga tre medlemskommuner i förbundet (Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge). Detta betyder att det är till RÖK ansökan ska skickas. 

Mer information om brandfarliga varor och hur du söker tillstånd finns hos räddningstjänsten.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg om brandfarliga varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsdokumentation

Vid nybyggnad och ändringar gäller att man skall ha en brandskyddsdokumentation enligt avsnitt 5:12 i Boverkets byggregler (BBR). Dokumentationen skall innefatta förutsättningarna för brandskyddets utförande och brandskyddets utformning.

Bland annat bör byggnadens brandcellsindelning och brandtekniska klasser redovisas, samt utrymningsstrategi och plan för kontroll och underhåll av brandskyddet.

Vid större byggprojekt är det lämpligt att ta hjälp av en brandkonsult för att projektera brandskyddet och ta fram en brandskyddsdokumentation.

Enligt lagen om skydd mot olyckor är de flesta verksamheter skyldiga att dokumentera sitt brandskydd och i vissa fall att redovisa det för kommunen. Detta har inget med brandskyddsdokumentationen vid nybyggnad att göra utan är två helt skilda system utifrån två olika lagar.

Brandskyddsdokumentationen som tagits fram vid nybyggnad bör dock kunna utgöra ett utmärkt underlag för arbetet med att dokumentera sitt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen, 0474-470 00 (växel), mbn@uppvidinge.se.

Buller

För många så kallade miljöstörande verksamheter krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Om en verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig hittar man i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Tillsyn inom miljöbalkens område avgiftsfinansieras. För vissa delar utgår fasta avgifter och för vissa tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift som är baserad på handläggningstiden.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med något inom vårt kompetensområde så tveka inte att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen, 0474-470 00 (växel), mbn@uppvidinge.se.

Bygglov

Regler om planering och byggande finns i plan- och bygglagen (2010:900) och plan och byggförordningen (2011:338).

På vår sida om bygglov finns information om när bygglov behövs och hur bygglovsprocessen går till.

Uppvidinge kommun informerar om bygglov

Vid frågor, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen, 0474-470 00 (växel), mbn@uppvidinge.se.

Cisterner

Installerar du en ny villacistern eller farmartank ska du informera miljö- och byggnadsnämnden om det genom att fylla i och skicka in en blankett.

Anmälan om ny villacistern eller farmartank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll

Villacisterner och farmartankar ska kontrolleras/besiktigas med ett intervall av 3-12 år. Tiden mellan kontrollerna styrs av utförandet och placeringen av tanken. Vad som gäller för din tank finns att läsa på rapporten från föregående kontroll och/eller i miljö- och byggnadsnämndens svarsskrivelse.

Kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag. Företag som utför cisternkontroll hittar du under nedanstående länk:

Hitta ackrediterade företag och organisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollrapporten

När det ackrediterade företaget kontrollerat en cistern får cisternägaren eller den som beställt kontrollen en kontrollrapport. Ägaren ska alltid behålla kontrollrapporten och på begäran kunna visa upp den för miljö- och byggnadsnämnden.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Påfyllningsrör ska plomberas eller tas bort. När det är utfört ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Blankett för detta hittar du under E-tjänster och blanketter.

Följande besiktningsintervall gäller:

 • Skyddade S-cisterner 12 år
 • S-cisterner 6 år
 • S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde 3 år
 • K-cisterner 12 år
 • K-cisterner och skyddade S-cisterner som saknar invallning inom vattenskyddsområde 6 år
 • K-cisterner och skyddade S-cisterner med rörledningar av icke korrosionsbeständigt material 6 år (på grund av att den sämsta delen bestämmer intervallet, i detta fall rörledningen)

Förklaring till cisterntyper

S-cistern är en cistern som saknar korrosionsskydd. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.

K-cistern är en korrosionsskyddad cistern. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagd stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål

Skyddad S-cistern är en cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt.

Djurhållning och lantbruk

Det är länsstyrelsen som har ansvaret för att utföra djurskyddskontroller i Uppvidinge kommun. Kommunen har dock fortfarande ansvaret för miljöskyddstillsynen för lantbruket.

Djurhållande inom planlagt område

För att hålla vissa djur, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, måste man du miljö- och byggnadsnämndens tillstånd. Orsaken till detta är att djuren kan utgöra en olägenhet för dem som bor nära.

De djur som kräver tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden är
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm

Ansök om djurhållning inom detaljplanelagt område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folköl och tobak

Folköl

Den som driver detaljhandel eller servering av folköl eller tänker påbörja sådan försäljning, är skyldig att anmäla verksamheten till Uppvidinge kommun. Verksamheter med serveringstillstånd behöver inte anmäla sin folkölsförsäljning.

Vad är folköl?

Folköl är detsamma som öl klass II och har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

Regler vid försäljning av folköl

Alkohollagen (2010:1622)

 • Folköl får inte säljas till personer som inte fyllt 18 år.
 • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
 • Folköl får inte säljas till någon som misstänks ämnar lämna ölet till någon person som ej fyllt 18 år.
 • Folköl får inte säljas till någon som är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.
 • Om du säljer eller serverar folköl ska du också sälja lättdrycker som läsk och vatten.

För att få sälja folköl ska lokalen vara godkänd som livsmedelslokal. Du ska verkligen sälja mat. Några enstaka matvaror på en hylla räcker inte. En rekommendation är att det ska gå att laga en riktig middag med de varor som finns att köpa. Man får räkna med pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Glass, godis, chips, frukt, kex snacks, te och kaffe räknas i detta sammanhang inte som matvaror. I Uppvidinge kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som sköter registreringen av livsmedelslokaler.

Ägaren måste upprätta och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att undvika överträdelser av försäljningsbestämmelserna.
Syftet med programmet är att det skall vara en trygghet för kassapersonalen samt ett instrument för handlaren att säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas samt att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med ölförsäljningen. Det bör också finnas beredskap för att vidta åtgärder i det fall problem uppstår.

Ansvar

Om alkohollagens regler inte uppfylls och du saknar nödvändiga tillstånd är det ett lagbrott att sälja folköl. Kommunen kan förbjuda försäljning av folköl upp till sex månader eller längre vid upprepad förseelse.

Om lokalen inte är godkänd som livsmedelslokal eller om du saknar tillräckligt med matvaror samtidigt som du säljer folköl kan brottet röra sig om olovlig försäljning av alkoholhaltiga drycker. Straffet för detta kan bli böter eller fängelse. Kassapersonal eller annan som säljer folköl har ett personligt ansvar och kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse upp till 6 månader om hon/han säljer folköl till någon som inte fyllt 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen får undervisning om lagens regler.


Tobak

Kontroll av att reglerna följs

Regler om försäljning av tobak och liknande produkter, samt om rökfria områden, finns i Lagen om tobak och liknande produkter (SFS 2018:288).

Regler om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter finns i Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257).

Försäljning av tobaksvaror kräver tillstånd. Försäljning av e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktigt. Egenkontrollprogram ska finnas för försäljningen. Mer information om gällande regler finns hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Livsmedel

Ska du starta livsmedelsföretag i Uppvidinge kommun? Tänk på att registrera verksamheten hos miljö- och byggnadsförvaltningen innan den påbörjas. För att kontrollen ska fungera måste du först registrera dig hos oss. När du sedan har startat verksamheten kommer vi ut och kontrollerar att du följer livsmedelslagstiftningen. Ska ditt företag producera animaliska livsmedel kan det krävas ett tillstånd.

Läs mer på sidan om Livsmedel

Lotteritillstånd

Uppvidinge kommun ger tillstånd till lotterier som ska bedrivas inom kommunen.

Vem ger tillstånd?

 • Kommunen: När lotteriet ska bedrivas i kommunen
 • Länsstyrelsen: När lotteriet ska bedrivas i flera kommuner
 • Lotteriinspektionen: Lotterier som ska bedrivas i flera län
 • Regeringen: ATG och Svenska spel

När behövs tillstånd

Ett generellt tillstånd (registrering § 17) behövs när en förening säljer lotter på allmän plats. När det gäller lotterier med så kallade namnlistor, där dragning görs på personers namn, krävs också registrering. Tillstånd behövs ej när en sluten krets, till exempel Rotary som inte riktar sig till allmänheten, har lotteri.

Mer information finns på vår sida om lotterier:

Lotterier

Miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet som bedriver tillsyn över viss miljöfarlig verksamhet i vår kommun. Om tillsynsansvaret inte ligger hos miljö- och byggnadsnämnden är det Länsstyrelsen i Kronobergs län som man ska vända sig till.

De flesta miljöfarliga verksamheter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken för att få drivas. Verksamhetsutövaren ansvarar för att prövning sker.

Mer information finns på vår sida om miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet

Vid frågor, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen, 0474-470 00 (växel), mbn@uppvidinge.se

Receptfria läkemedel

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas samt ska ett egenkontrollprogram upprättas.

Regler för att sälja läkemedel

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, uppfylla särskilda regler. Du måste exempelvis skapa ett egenkontrollprogram innan du börjar sälja läkemedel, och du måste även känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel. Läkemedel får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har en skyldighet att upplysa konsumenten om var han/hon kan få farmaceutisk rådgivning. På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna och även få vägledning.

Kommunerna utövar den lokala tillsynen och rapporterar till Läkemedelsverket som har det övergripande tillsynsansvaret och kan förbjuda fortsatt försäljning om inte denna bedrivs i enlighet med lagen. Uppvidinge kommun tar ut avgift för tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel.

Vid frågor, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen, 0474-470 00 (växel), mbn@uppvidinge.se

Skadedjur

Skadedjur, eller ohyra, kan innebära skada på egendom eller också sjukdomsrisker för människor. Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren ansvara för att bostäder och lokaler är fria från skadedjur.

Bor du i lägenhet och upptäcker ohyra inomhus eller anser att det finns djur kring din bostad som orsakar olägenhet ska du i första hand ta kontakt med din fastighetsägare. Fastighetsägaren har ansvaret för att göra något åt problemen och se till att sanering utförs om det behövs. Om problemen ändå kvarstår kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen, 0474-470 00 (växel), mbn@uppvidinge.se.

Ventilationskontroll

För att inomhusklimat i byggnader ska vara tillfredsställande krävs återkommande ventilationskontroll. Undantagna är en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller enbart mekanisk frånluftsventilation.

Besiktningsintervall

3 år gäller för förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.

6 år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Kategorin flerbostadshus, kontorsbyggnader omfattar även samlingslokaler, butikslokaler, teatrar, biografer, idrottshallar, muséer, hotell och garage.

Du är välkommen att kontakta miljö- och byggnadsförvaltning på telefon 0474-470 72
eller e-post mbn@uppvidinge.se.

Lyssna