Skolskjuts för elever i skola

Kommunen är enligt Skollagen (2010:800) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola. Nedan kan du läsa om de bestämmelser som reglerar vem som har rätt till skolskjuts och hur frågor om skol­skjuts handläggs.

Vem har rätt till skolskjuts?

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostad och skola vara minst det som anges nedan. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kan ta sig mellan bostaden och busshållplatsen enligt avstånden nedan.

Avstånd

Avstånd

Årskurs

Avstånd bostad‑skola

Avstånd bostad‑busshållplats

Förskoleklass

1,5 kilometer

1,0 kilometer

Grundskola årskurs 1‑3

2,0 kilometer

1,0 kilometer

Grundskola årskurs 4‑6

3,0 kilometer

2,0 kilometer

Grundskola årskurs 7‑9

4,0 kilometer

3,0 kilometer

Orsaker till skolskjuts

Skolskjuts till anvisad skola

Den skola som kommunen anvisat att eleven ska gå på.

Skolskjuts på grund av trafikförhållanden

Skolskjuts på grund av trafikförhållanden kan beviljas i de fall då trafikförhållanden (trafikintensitet, skolvägens beskaffenhet, vinterskolskjuts v. 45 - v.7, med mera) bedöms tillräckligt besvärliga. Vårdnadshavare ska motivera varför behovet finns. Ansökan om exempelvis vinterskolskolskjuts ska göras inför varje vinter.

Barnets funktionsvariation

Skolskjuts på grund av funktionsvariation ska styrkas medmedicinskt underlag och motivering från vårdnadshavare som beskriver anledningen till barnets behov.

Särskilda skäl

Ett barn kan ha behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl. Möjlighet finns för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och individuell prövning. Vårdnadshavare ska motivera varför behovet finns.

När barnet byter årskurs

När barnet byter till nästa årskurs kan han eller hon själv behöva ta sig en längre sträcka till busshållplatsen.

Skolskjuts till annan skola än den anvisade

Om vårdnadshavare väljer att barnet ska gå i annan skola än anvisad skola kan kostnadsfri skolskjuts beviljas om det inte medför ökade kostnader eller är svårt att organisera för kommunen.

Resor till och från fritidshem

Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

Så ansöker du och får beslut

Ansökan om skolskjuts

De som börjar i förskoleklass eller i årskurs 7 ska ansöka senast 31 mars, inför kommande läsår. Om barnet flyttar under pågående läsår ska ansökan om skolskjuts göras i så god tid som möjligt.

Beslut skickas till vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts. Om barnet beviljats skolskjuts finns även uppgifter om tid och plats när bussen kommer. Från ansökan till att vårdnadshavare får beslut kan det ta två veckor. Om ditt barn inte beviljas skolskjuts kan du överklaga beslutet. Under Lagar som reglerar skolskjuts hittar du mer information.

Ansvar att lämna korrekta uppgifter

Vårdnadshavare ska lämna korrekta uppgifter och är medveten om att felaktiga eller oriktiga uppgifter kan leda till att rätt till skolskjuts upphör. Kommunen kontrollerar regelbundet inkomna uppgifter.

Kontaktuppgifter

Vårdnadshavare ansvarar för att skolskjutssamordnare har rätt kontaktuppgifter, till exempel e-post och mobiltelefon. Om kontaktuppgifter ändras ska vårdnadshavare snarast möjligt meddela skolskjutssamordnare.

Gemensam eller delad vårdnad

Vid gemensam eller delad vårdnad ska båda vårdnadshavare skriva under ansökan.

Växelvis boende

Barn som bor växelvis hos vårdnadshavare kan ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavare. Förutsättningen är att det finns ett fastlagt schema för var barnet bor och att båda föräldrarna, i huvudsak, har en jämn fördelning av tiden, att adresserna är belägna inom kommungränsen samt att barnet går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress. I övrigt görs prövning av rätten till skolskjuts enligt gällande skolskjutsregler.

Ändrade förhållanden

Om barnet inte längre behöver skolskjuts ska skolskjutssamordnare meddelas direkt. Om barnet flyttar, men ändå behöver skolskjuts ska ny ansökan lämnas.

Lagar som reglerar skolskjuts

(Skollagen 2010:800) 9 kapitlet 15 b § (förskoleklass), 10 kap. 32 § (grundskola), 11 kapitlet
31 § (grundsärskola). Om skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen: 9 kapitlet 15 c § (förskoleklass), 10 kapitlet 33 § (grundskola), 11 kapitlet 32 § (grundsärskola).

Att överklaga beslut om skolskjuts

Skollagen (2010:800) 28 kapitlet 5 § 5 punkten. Om du fått ett avslag på din ansökan om skolskjuts har du möjlighet att överklaga beslutet. I överklagan ska du skriva varför du är missnöjd med beslutet och hur du vill att det ska ändras.

Du skickar in din överklagan till

Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 59, 364 21 Åseda

Din överklagan ska vara Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 3 veckor efter att du fått beslut från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Ansvar och säkerhet

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har ansvar för barnet till dess att de stigit på skolskjutsen vid påstigningsplatsen på morgonen, och efter att de stigit av vid avstigningsplatsen på eftermiddagen.

Bussentreprenör

Entreprenören har, genom chauffören, ansvar för barnet under tiden de åker till och från skolan. Eleven ska lyssna och följa chaufförens anvisningar. Chauffören rapporterar företeelser till sin trafikledning.

Säkerhet

Eleven ska använda säkerhetsbälten och sitta på sina platser tills bussen har stannat vid avstigningsstället. Elev som behöver korsa vägen efter avstigning ska vänta tills bussen har kört iväg.

Skadegörelse

Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller de som orsakar skada i eller på skolskjutsfordon. Skadegörelse polisanmäls.

Cykel eller moped

Elever som till exempel cyklar eller åker moped till påstigningsplatsen ska parkera den så att den inte hindrar fotgängare eller andra trafikanter.

Rektor

Skolans rektor har ansvar för eleven under skoldagen och fram till dess att han eller hon kliver på skolskjutsen.

Skolskjutssamordnare

Skolskjutssamordnare samordnar verksamheten och är kommunens representant gentemot länstrafiken och bussentreprenör. Klagomål, synpunkter och förbättringsförslag ska lämnas till skolskjutssamordnare.

Om skolskjutsen är försenad eller uteblir

Om skolskjutsen är försenad eller uteblir vid överenskommen avgångstid kontakta skolskjutsamordnare.

Morgontur

Generellt gäller att barn återvänder hem eller till annan av vårdnadshavare angiven plats om skolskjutsen är försenad med mer än 30 minuter.

Hemtur

Eleven kontaktar personal på skolan som i sin tur tar kontakt med skolskjutssamordnare. Eleven ska stanna kvar på skolan tills ny skolskjuts kommit.

Borttappat busskort

Avgiften betalas av eleven till skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas. Det borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal.

Avgift för borttappat busskort

Förskoleklass Avgift från andra ersättningskortet 50 kronor
Grundskola årskurs 1-6 Avgift från andra ersättningskortet 50 kronor
Grundskola årskurs 7-9 Avgift från andra ersättningskortet 100 kronor

Tillfällig skolskjuts vid olycka eller skada

Om ditt barn på grund av olycka eller skada behöver skolskjuts under en tid ska du i första hand kontakta kommunens försäkringsbolag.

I de flesta fall krävs ett medicinskt underlag som styrker behovet av skolskjuts. Läs också Reglemente för skolskjuts i Uppvidinge kommun och Länsförsäkringars information.

Reglemenete för skolskjuts i Uppvidinge kommun Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkringar Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta skolskjutssamordnare.