Skolskjuts för elever i grundskolan

Kommunen ansvarar för kostnadsfri skolskjuts till elever i förskoleklass eller grundskola om sådan behövs. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuellt funktionshinder hos en elev eller annan särskild omständighet.

I kommunens skolskjuts­reglemente som du hittar längre ner på sidan finns ytterligare bestämmelser om hur frågor som rör skol­skjutsar ska hanteras. Resor till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavaren för.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

Det finns flera olika regler som avgör om en elev har rätt till skolskjuts. Det handlar bland annat om hur långt eleven har till skolan och elevens ålder.

När ska ansökan göras?

Ansökan om skolskjuts görs till Barn- och utbildningsförvaltningen inför det läsår eleven börjar i förskoleklass. Om förutsättningarna för rätten till skolskjuts ändras ska det meddelas till Barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolskjuts vid växelvis boende

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på.

Prövning av rätten till skolskjuts ska göras från båda vårdnadshavarnas adresser förutsatt att:

  • adresserna är belägna inom kommungränsen
  •  eleven bor i princip lika mycket hos vardera förälder i ett fast arrangemang
  • eleven går i någon av de skolor som är anvisade utifrån föräldrarnas respektive adress.

I övrigt görs prövning av rätten till skolskjuts vid växelvis boende enligt gällande skolskjutsregler.

Skolor utanför angivna adresser

Om en elev valt att gå i en annan grundskola, med kommunal eller annan huvudman än de två som är anvisade utifrån föräldrarnas adresser, kan skolskjuts beviljas förutsatt att skolskjutsen till den valda skolan inte innebär en ökad kostnad för kommunen.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om en elev skadar sig under skoltid eller på väg till eller från skolan ersätter kommunens olycksfallsförsärking eventuellt behov av skolskjuts. Läkarintyg krävs.

Skada på fritiden

Om en skada uppkommer på fritiden och behov av skolskjuts finns, kan kommunen anorda det. Förutsättningen är att eleven inte kan komma till skolan på annat sätt. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Observera att om eleven har en egen olycksfallsförsäkring ska en förfrågan om bekostande av skolskjuts alltid först ställas till det egna försäkringsbolaget.