Funktions­nedsättning

Här får du information om insatser enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personer som har behov av stöd och service på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om insatser enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För att ha rätt till de insatser som anges i LSS, måste personen tillhöra en av de tre personkretsarna:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Insatser enligt LSS

LSS innehåller tio preciserade insatser för särskilt stöd och särskild service:

1. rådgivning och annat personligt stöd (Söks via Region Kronoberg)
2. personlig assistans
3. ledsagarservice
4. kontaktperson
5. avlösarservice i hemmet
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
10. daglig verksamhet.

Blankett för ansökan om särskilda insatser enligt LSS finns under E-tjänster och blanketter.