Översiktsplan och detaljplaner

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan som täcker hela kommunens yta. Översiktsplaner visar hur mark- och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen är tänkt i framtiden.

Översiktsplanen ska vara aktuell och aktualiteten prövas genom att kommunfullmäktige under varje mandatperiod tar ställning i en så kallad aktualitetsförklaring. Den nu gällande översiktsplanen för kommunen antogs 2011 och vann laga kraft den 26 juli 2012.

Vad är en översiktsplan?

I grunden är översiktsplanen en beskrivning av hur kommunens samlade mark- och vattenarealer är tänkta att användas i framtiden, men den beskriver också synen på den byggda miljöns bevarande och utveckling.

Utöver översiktsplanen för hela kommunens yta kan kommunen göra fördjupningar av översiktsplanen för delar av kommunen, till exempel en tätort. Det går även att göra ändringar i översiktsplanen med "tematiska tillägg". Tillägg berör frågor eller teman som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen, det kan till exempel vara vindkraft eller tillgänglighet.

Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen ska redovisa de allmänna intressen som finns, till exempel väredefulla natur- och kulturmiljöer. Planen måste också hantera de riksintressen som finns utpekade i kommunen exempelvis för vindbruk. När det gäller riksintressen är planen även ett instrument i dialogen mellan stat och kommun beträffande riksintressenas innebörd och avgränsning.

Planen ska hantera miljö-, risk- och hälsofrågor. Frågor som är gemensamma med andra kommuner (så kallade mellankommunala frågor) måste också behandlas i planen.

De konsekvenser som genomförandet av översiktsplanen får ska redovisas. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram om planens genomförande antas medföra en betydande påverkan på miljön (miljöbedömning enligt miljöbalken). En översiktsplan antas i princip alltid medföra sådana betydande konsekvenser för miljön att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

I arbetet med översiktsplaner samråder kommunen med allmänheten, myndigheter och andra organisationer. Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetet med översiktsplanering och kommunfullmäktige beslutar.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men den utgör ett viktigt beslutsunderlag, såväl vid kommunens egna beslut och tillstånd som andra myndigheters, i frågor som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Lyssna