Så kan du påverka

Berörda ska alltid ha inflytande och möjlighet att yttra sig under processen med att ta fram nya översiktsplaner och detaljplaner.

För att alla berörda ska garanteras inflytande över planutformningen och genomförandet samråder kommunen under planprocessens gång. Vid ett standardförfarande finns det två tillfällen att yttra sig över planförslaget, dels vid samrådet, dels vid granskningen. Vilka som räknas som berörda av ett planförslag skiljer sig åt beroende på planens omfattning och dess innehåll, men det kan bland annat röra sig om myndigheter, fastighetsägare, samhällsföreningar och organisationer av olika slag.

Information om samråd och hur du som berörd gör för att yttra dig i en planprocess presenteras här på webbplatsen. Är detaljplanen av allmänt intresse annonseras det även i tidningen.

Lyssna