Äldre

Äldreomsorgen i kommunen erbjuder stöd, service och omvårdnad, det vill säga det som du kan behöva för att klara det dagliga livet.

Äldreomsorgen ansvarar för kommunens särskilda boenden, hemtjänst, korttidsplatser, dagverksamhet för personer med demensdiagnos, anhörigstöd och trygghetslarm.

Inom äldreomsorgen är målet att du som äldre ska kunna leva självständigt och kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Om du på grund av funktionsnedsättning eller hög ålder har svårt med de dagliga sysslorna kan du genom kommunen få stöd att klara din vardag.

När det inte längre är möjligt att tillgodose behoven i den egna bostaden kan du ansöka om plats på våra särskilda boenden för permanent boende.

Du kan också lämna din synpunkt/klagomål till någon i personalen eller till enhetschefen.

Lyssna