Värdegrund och värdighetsgarantier

I Socialtjänstlagen står det att "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande." SoL (5kap 4 §)

Värdegrund

I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser.

Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och äldre personer ska få ett gott bemötande.

Lokala värdighetsgarantier

Socialnämnden har beslutat om tre lokala värdighetsgarantier som gäller inom äldreomsorgen i Uppvidinge kommun. De har tagits fram utifrån värdegrunden, värdigt liv och välbefinnande, som beskrivs i socialtjänstlagen. En värdighetsgaranti är något utöver den/de insatser som redan är beviljade.

  • Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) har en utsedd kontaktman. Gäller dock inte personer med enbart larm och/eller matdistribution.
  • Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, blir den enskilde kontaktad.
  • Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad namnskylt.

Om du inte tycker att äldreomsorgen uppfyller en värdighetsgaranti tar vi tacksamt emot din synpunkt/klagomål. Det gör du genom "Tyck till" via vår e-tjänst, se nedan, eller via broschyren "Tyck Till", som finns under Länkar. Du kan också lämna din synpunkt/klagomål till någon i personalen eller till enhetschefen.

Lyssna