Ärenden och handlingar

Kommunikation mellan kommun, medborgare och andra myndigheter ska registreras och ordnas på ett sådant sätt så det snabbt och enkelt går att hitta. Diariet är en förteckning över de dokument som kommit in eller upprättats av kommunen. Alla handlingarna bevaras en längre tid i arkivet.

Vad menas med handlingar?

En handling kan vara in- och utgående skrivelser, brev, e-post, bilder och olika inspelningar. De kan finns i både digital och fysisk form. Det är även beslut som fattas på olika nivåer och tjänsteutlåtanden som kommunens handläggare skriver för underlag vid beslut. Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar hos oss. En del handlingar är sekretessbelagda och då har du inte rätt att läsa delar eller hela handlingen. Handlingar i ärenden som vi fortfarande arbetar med och inte tagit beslut om är oftast inte offentliga.

Vad är ett ärende?

Ett ärende är begreppet för de handlingar som tillsammans blir underlag för någon form av beslut eller åtgärd. Det kan till exempel vara ett brev med ett önskemål om bidrag eller tillstånd från företager eller medborgare. Ärende är en utredning av en handläggare och ett underlag för beslut till politikerna. Tillsammans blir detta vad som kallas ett ärende.

Hur registreras handlingar och ärenden?

När en handling kommer in till oss eller när vi själva upprättar en handling registreras de i diariet. Handlingen får ett särskilt nummer som kallas för diarienummer eller ärendenummer. Diariet är en förteckning över alla våra handlingar. Äldre handlingar bevaras i kommunarkivet.

Lyssna