Regler för sekretess

Vissa handlingar är hemliga för att till exempel skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga).

En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad. Det ska även framgå vilken myndighet som utfärdat sekretessen och när markeringen är gjord. Myndighet som har handlingen avgör vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas. Självklart utgår de utifrån reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen.

Bedöms vid varje tillfälle

Sekretessen ska bedömas varje gång någon begär att få ta del av en handling. Kommunen kan därför inte sekretessbelägga en handling för all framtid. Vill kommunen inte lämna ut en handling på grund av sekretess har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

Kommunens tjänstemän har tystnadsplikt

Tjänstemän inom kommunen har tystnadsplikt i sekretessärenden och får normalt inte vidarebefordra uppgifter från dokument som är sekretessbelagda.

Lyssna