Djur och lantbruk

Att ha djur ger glädje och trygghet men att vara djurägare innebär också ett stort ansvar. På våra sidor om djur och lantbruk finns information om lagar och regler och om andra frågor som rör djur och dig som djurägare.

Djurhållande inom planlagt område

För att hålla vissa djur, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, måste du ha miljö- och byggnadsnämndens tillstånd. Orsaken till detta är att djuren kan utgöra olägenhet för dem som bor nära.

De djur som kräver tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden är:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. orm

Djur utom planlagt område

Om du har funderingar runt djurhållning eller tycker att någon inte sköter sina djur kan du ta kontakt med Länsstyrelsen i Kronobergs län på telefon 010-223 76 00.

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur tar du i första hand kontakt med ditt försäkringsbolag.

Djurskydd

Jordbruksverket är den centrala myndigheten för djurskyddsfrågorna. Från januari 2009 sköter länsstyrelsen den operativa djurskyddskontrollen som kommunerna skötte tidigare. Det är alltså till länsstyrelsen du ska vända dig om du har synpunkter på hur tamdjur och farmade djur hålls i din omgivning. Länsstyrelsen är kontrollmyndighet enligt djurskyddslagen i länet.

Omhändertagande av djur

När länsstyrelsen beslutar att ett djur ska tas omhand ska länsstyrelsen även besluta vad som ska hända med djuret, om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer Länsstyrelsens beslut.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får även polisen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skador eller "avsevärda olägenheter" förknippat med hundägandet. För att ytterligare förhindra att en hund orsakar skada eller "avsevärd olägenhet" får polisen dessutom besluta om omhändertagande av hunden.

Djurförbud

Länsstyrelsen ska fatta beslut om djurförbud för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.
Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter får även polisen meddela förbud att ha hand om hund (= hundförbud) för den som allvarligt brister, eller tidigare har brustit, i tillsynen över en hund.

Vad gör du om du misstänker att något är fel?

Om du misstänker att djur far illa eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent kontaktar du länsstyrelsens Djurskyddstelefon på 010-223 76 00. Du kan göra din anmälan anonymt om du vill. Är det akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.

Mer information om djurskydd hittar du på Länsstyrelsen i Kronobergs läns webbplats.

Lyssna