Vilda djur

Det är inte ovanligt att invånare har synpunkter om störande fåglar i tätorterna, tex, änder och måsar. För att hålla nere sådana störningar är det viktigt att vara restriktiv med matning av fåglar.

Miljö- och byggnadsförvaltningen lämnar här några råd om vad som är bra att tänka på.

Fåglar

Mata fåglarna på rätt sätt

Du som vill mata fåglar bör undvika att lägga ut fågelmat direkt på marken. Sätt istället upp en fröautomat eller liknande som är utformad för småfåglar. Erbjud endast fågelfrö, talgbollar eller annan anpassad fågelmat. Tänk på att matrester inte är lämpligt som föda till vilda djur. Om du vill mata fåglar är det lämpligast att göra det vintertid - under resten av året klarar de sig utan extra föda.

Undvik smittspridning

Se till att fåglarna inte kan gå i maten. Spillningen kan förorena frön och sprida sjukdomar mellan fåglarna, salmonella hos småfåglar är inte ovanligt. Maten riskerar också att dra till sig skadedjur som råttor och möss, men även större fåglar såsom duvor och måsar. Större fåglar kan orsaka problem med skrän och nedskräpning i omgivningen. Gnagare utgör en risk för olägenhet genom till exempel smittspridning.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar störningar i omgivningen. Fastighetsägaren har rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatning på din fastighet. Din kommun har inget ansvar att jaga bort fåglar och hålla rent på taken på andra fastigheter än sina egna. Äger du själv din fastighet har du ansvar för att fågelmatning inte orsakar olägenhet för andra.

Det bästa sättet att komma till rätta med störningarna är att arbeta förebyggande. Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning eftersom det är svårt att uppnå ett gott resultat.

Tips på förebyggande åtgärder för dig som är fastighetsägare:

 • Töm papperskorgar runt fastigheterna kontinuerligt.
 • Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar.
 • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
 • Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det göras till exempel i en utplacerad fågelfröautomat, som sätts upp högt ovan mark, eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit från fastigheten.
 • Sätt upp anpassade vajrar, nät eller piggar på takytor, fönsterbrädor och liknande platser där fåglar inte är önskvärda. Det kan på ett långvarigt och säkert sätt hindra fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem. Exempelvis kan vajrar spännas korsvis över taket cirka en decimeter över takets yta för att försvåra bobyggande. Skadedjursfirmor kan hjälpa till med att ta fram och installera lämpliga lösningar.
 • Fågelskrämmor i form av rovfågelattrapper kan sättas upp på fastighetens tak. Fågelskrämmor kan köpas i jaktaffärer.
 • Om fåglarna kommit igång med bobyggandet bör bona rensas bort. Översyn bör göras kontinuerligt inför häckningsperioden eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon. Borivning är ofta en bra metod för att störa häckningen och få fåglarna att söka sig någon annanstans. Nedrivningen av bona ska göras innan själva äggläggningen. Tänk på att detta inte får göras under perioden då fåglarna är fredade
 • Måsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning riskerar att öka efterhand om man inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.
 • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till en annan fastighet.
 • Du kan vända dig till en skadedjursfirma som kan hjälpa till med fågelsäkring av din fastighet.

Om problem uppstår

Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare om problem med fågelmatning uppstår där du bor. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Om förvaltningen bedömer att matning av fåglarna innebär en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, ska fastighetsägaren vidta de åtgärder som krävs för att undanröja olägenheten.

Kanadagäss

Gässen trivs bäst på öppna ytor, i deras väg lämnas det tydliga spår på gräsytor, stränder, bryggor och i vatten på badplatser. Detta kan man göra för att minska problemen:

 • Försöka att "störa" gässen så mycket som möjligt. (Dvs röra sig i det drabbade området, gärna med kopplad hund.)
 • Inte mata fåglar på badstränderna.
 • Sätta upp staket, eller plantera en häck (om det är tillåtet i området).
 • Inte klippa gräset.
 • Inte lägga ut bryggor för tidigt.

 

Lyssna