Nedgrävning av djur

Det finns olika regler för att få gräva ned ett husdjur beroende på vad det är för djur.

Sällskapsdjur

Hund, katt, med flera smådjur får grävas ner på egen fastighet utan tillstånd.

Hästar

Förutsättningarna för att få gräva ner en häst är att hästen inte har dött av någon smittsam sjukdom och att miljö- och byggförvaltningen har godkänt platsen.

Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av grundvatten eller annat vattenområde. Gropen ska vara minst tre meter djup. Avståndet från gropens botten till grundvattenytan eller berg ska vara minst en meter. Om gropen måste göras grundare behövs täckning med jordmassor så att kroppen täcks av minst två meter massor. Täck gärna över med sten/stenblock så att djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Platsen får inte ligga uppströms dricksvattentäkt.

Övriga tamdjur

Alla andra tamdjur - kor, grisar, höns med flera - ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen.

Lyssna