Elevhälsa och hälsovård

Två händer håller i ett hjärta. Foto.

Kommunen har en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen och tar uppdrag från förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Uppvidinge lärcenter, friskolor och kooperativ.

Så arbetar vi med elevhälsa

Elevhälsans arbete bedrivs utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv både på individ-, grupp- och organisationsnivå.  Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och sätter elevens behov i centrum.

Vi arbetar direkt med eleven och hans eller hennes familj samt med pedagoger i skolan. Vi har specialistkompetenser på flera områden och arbetar i team som är knutna till skolorna. Vi arbetar direkt i klassrummet eller arbetsrummet under den tid det finns behov av våra resurser och vårt stöd.

Kontakter på elevhälsan

Skolsköterskor

Lenhovdaskolan F-6, Nottebäckskolan F-6, Uppvidinge lärcenter

Andrea Westlund
Telefon: 0474 471 31
E-post: andrea.vestlund@uppvidinge.se
Postadress: Gå till respektive skolas hemsida

Åsedaskolan F-9

Johanna Rosell
Telefon: 0474-471 23
E-post: johanna.rosell@uppvidinge.se
Postadress: Åsedaskolan 7-9, Box 59, 364 21 Åseda

Alstermoskolan F-6, Grundsärskolan, Älghultskolan 7-9

Carina Eveborn Nilsson
Telefon: 0474-474 04
E-post: carina.eveborn-nilsson@uppvidinge.se
Postadress: Gå till respektive skolas hemsida

Skolläkare

Martin Jägervall

Skolpsykolog

Johanna Hellqvist

Skolkuratorer

Alstermoskolan F-6, Älghultskolan 7-9

Veronica Håkansson 0474-474 10
E-post: veronica.hakansson@uppvidinge.se
Postadress: Gå till respektive skolas hemsida

Åsedaskolan F-6 och Åsedaskolan 7-9

Ebba Fransson
Telefon: 0474 471 28 
E-post: ebba.fransson1@uppvidinge.se
Postadress: Gå till respektive skolas hemsida

Nottebäckskolan F-6, Lenhovdaskolan F-6, Grundsärskolan

Josefina Svensson
Telefon: 0474 472 54
E-post: josefina.svensson@uppvidinge.se
Postadress: Gå till respektive skolas hemsida

Uppvidinge lärcenter

Veronica Håkansson 0474-474 10
E-post: veronica.hakansson@uppvidinge.se
Postadress: Uppvidinge lärcenter, Box 59, 364 21 Åseda

Specialpedagoger

Kerstin Falk
Telefon: 070 60 37 798
E-post: kerstin.falk@uppvidinge.se

Eva Danielsson Johansson
Telefon: 0474-472 04
E-post: eva.danielsson-johansson@uppvidinge.se

Kerstin Falk och Eva Danielsson-Johansson arbetar på grundskola och Uppvidinge lärcenter

Cecilia Jolin Bertilsson
Telefon: 0474-471 26
E-post: cecilia.jolin-bertilsson@uppvidinge.se

Helene Hjert
Telefon: 0474-471 93
E-post: helene.hjert@uppvidinge.se

Cecilia Jolin-Bertilsson arbetar med tal- och språkutveckling i förskola och grundskola. Helene Hjert arbetar med språkutveckling för förskola.

Verksamhetschef för Elevhälsan

Yvonne Petersson
Telefon: 0474-471 22, mobil: 072-156 14 48
E-post: yvonne.petersson@uppvidinge.se
Postadress: Elevhälsan, Box 59, 364 21 Åseda

Elevvårdsteam

Elevvårdsteamets uppgift är att tillsammans med skolans personal främja, upprätthålla och öka elevernas måluppfyllelse. Elevvårdsteamet har regelbunda sammanträden. Vid behov av skolpsykolog kontaktas verksamhetschefen för elevhälsan.

Varje skolenhet har ett elevvårdsteam som består av

  • Rektor
  • Speciallärare/specialpedagog
  • Skolkurator
  • Skolsköterska

Tal och språk

Specialpedagogerna arbetar med frågor som rör tal- och språksvårigheter inom förskola och skola.

Specialpedagogernas uppgifter är att

  • Utveckla arbetet inom tal, språk och kommunikation
  • Ger råd och stöd till personal, barn/elever och föräldrar
  • Gör observationer i verksamheten
  • Genomför språkliga utredningar och kartläggningar
  • Ger direkt träning till barnet/eleven enskilt eller i grupp
  • Utveckla kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk

Skoldatateket

Skoldatateket i Uppvidinge kommun är en övergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med IT-kompetens sätts i centrum. Skoldatateket vänder sig till all personal från förskola till gymnasium som undervisar barn/elever med behov av särskilt stöd. Pedagogens kunskap om alternativa lärverktyg för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter, koncentrationssvårigheter, ADHD och närliggande problematik kan utgöra skillnaden mellan att lyckas eller inte i skolsituationen.

Vi erbjuder inlästa läromedel och studiestöd via Inläsningstjänst till alla elever i grundskolan och gymnasiet. Alla har också tillgång till rättstavningsprogram och talsyntes i vår G-suite domän.

Stava Rex manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Spell right lathund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Claro read Chrome manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheter och intresseorganisationer

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  
Dyslexiforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Media om dyslexi  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Myndigheten för tillgängliga medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Recensioner av appar till  Android- och Apple-produkter

Skolappar.nu Länk till annan webbplats.  
Pappasappar.se Länk till annan webbplats.

Sammanhållen journalföring

Uppvidinge kommuns elevhälsa medicinska del, och region Kronoberg samarbetar genom sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom elevhälsans medicinska del har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal. Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av uppgifter från elevhälsans medicinska del.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring men då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen.

Även barn och ungdomar under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Vårdnadshavare kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Loggkontroll

När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Enligt patientdatalagen är vårdgivaren (Uppvidinge kommun) skyldig att göra loggkontroller samt stickprov. För elevhälsans medicinska del är det chefen för elevhälsan som genomför dem. Mer information om sammanhållen journalföring finns att läs på webbsidan 1177.se