Kurator och psykolog

För att stödja elevers lärande och utveckling står skolkuratorn för elevhälsans sociala och psykosociala perspektiv. Skolpsykologen arbetar på flera nivåer inom skolan.

Kurator

Skolkuratorn är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning. Kuratorerna är verksamma på kommunens grundskolor samt gymnasieskolan.

Vad gör skolkuratorn?

  • Arbetar med stödjande, motiverande, konsulterande och rådgivande samtal med elever, vårdnadshavare och personal.
  • Arbetar med relationer i grupp.
  • Gör observationer i verksamheten.
  • Arbetar med olika former av värdegrundsarbete i samarbete med skolans personal.
  • Är ett stöd vid ansökningar och anmälningar till socialtjänsten.
  • Utreder och bedömer den sociala och psyksocial situationen för enskild elev. Bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd samt inför elevs mottagaden i särskola.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

Vad gör skolpsykologen?

Skolpsykologen verkar på olika nivåer inom skolan och erbjuder olika tjänster.

Rådgivning

Ibland behövs ”bara” några råd och man kanske vill ventilera något som man redan arbetat med eller är på gång med. ”Hur skulle jag kunna tänka?”

Handledning

Berör ofta flera olika frågeställningar på en gång. Den genomförs ibland regelbundet under en termin när man samtidigt har flera ärenden i luften och behöver support under längre tid för ett bra resultat.

Konsultation

I svåra ärenden kan man behöva ett djupare mer ingående stöd där man som den som står där varje dag får hjälp i den egna processen i arbetet. Vi tar i ett gemensamt utforskande fram ett vägvinnande förhållningssätt med syfte att utveckla barnens/elevernas kapacitet.

Utredning

Sker oftast i samband med inlärningssvårigheter när man inte har andra medel att få fram värdefull information. Ett nytt instrument C A S (Cognitive Assessment System) som har bättre förutsägbarhet för skolprestation är nu i bruk. Som regel ligger fokus på att ta fram vad barnet/eleven är bäst på och som är utvecklingsbart i vår verksamhet. Utredning görs aldrig utan att vårdnadshavare är med i processen.

Utbildning

Psykologen håller i riktade föreläsningar utifrån teman och behov på begäran. Ibland är det oerhört spännande att få tid till utbildning och reflektion för att fördjupa sig och lära sig mer om något som man har nytta av här och nu. I förskolan sker till exempel utbildning i form av kvällsföreläsning som ”pedagogisk afton” i samband med till exempel föräldramöte.

Krishantering

Tyvärr inträffar ibland händelser som kräver en riktad krishantering. Krishantering sker som regel när personal eller arbetslag farit illa i arbetet eller när våra barn/elever drabbats av en olyckshändelse.

Lyssna