Vilket stöd kan man få?

För dig som är äldre erbjuder vi hjälp så att du ska kunna klara dig i vardagen.

Vissa tjänster kan du beställa själv så som hemsändning av varor eller Fixartjänst. Många andra tjänster måste du först ansöka om och få ett biståndsbeslut för att få tillgång till.

Vilka är dina behov?

Beroende på just dina behov kan du till exempel få stöd med att klara din personliga omvårdnad, få ett trygghetslarm eller olika typer av serviceinsatser i din bostad som till exempel hemtjänst.

Om du skulle bli tillfälligt sjuk eller av någon anledning inte klarar av att bo kvar i din bostad under en begränsad tid kan du även ansöka om en tillfällig plats på ett tillfälligt boende.

Hur ansöker jag om hjälp?

Ansökan om insatser utifrån socialtjänstlagen gör du muntligt eller skriftligt till biståndshandläggaren i kommunen.

Ansökan enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan uppger du vilken insats du vill söka

 • Hemtjänst
 • Boendestöd
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Särskilt boende
 • Ledsagning
 • Tillfällig plats/växelvård
 • Kontaktperson
 • Avlösning för anhörig
 • Medboende i särskilt boende
 • Dagverksamhet

Handläggaren påbörjar därefter en utredning som är uppdelad i två faser

 1. Uppgifter kring den enskilde personens behov, livssituation och omgivningsfaktorer samlas in.
 2. Handläggaren gör en analys om behovet utifrån lagstiftningens syfte och rättspraxis.

Handläggaren ska sedan fatta beslut skyndsamt, hur snabbt beror på situationen och vilken insats som söks. När ett beslut har fattats delges den enskilde både utredning och beslut skriftligt.

Om den sökande inte får rätt till de sökta insatserna kan beslutet överklagas till Förvaltningsdomstol. Överklagande ska göras av den sökande inom tre veckor från det att beslutet har delgivits sökanden.

Lyssna