Alkoholservering

En servitris håller en bricka med kaffe och öl. Foto.

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

Uppvidinge Kommun är tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Alvesta och Växjö en gemensam organisation i handläggning av ärenden avseende alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan av detaljhandel och servering av folköl.

När behöver jag serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd, förutom vid tillfällen som omfattas av undantaget nedan. Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning. För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Det finns ett undantag från kravet på serveringstillstånd vid alkoholservering. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter ovan vara uppfyllda.

Kontakta alkoholhandläggare

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470‑410 00, eller maila oss på vår gemensamma mailadress mbn@vaxjo.se.

Handläggning

Vid varje ansökan prövas sökandens personliga och ekonomiska lämplighet, lokalernas beskaffenhet och om det föreligger risk för olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Sökanden måste visa för tillståndsmyndigheten att man är lämplig att inneha serveringstillstånd. Den sökande är alltså skyldig att inkomma med handlingar som begärs av tillståndsmyndigheten. När samtliga begärda handlingar är inkomna till tillståndsmyndigheten påbörjas handläggningen av ärendet. Sökande ska även avlägga ett kunskapsprov som visar att man har erforderliga kunskaper om alkohollagen.

Ansökan/anmälan

Samtliga ansökan och anmälans

Det här gäller för:

Detaljhandel och servering av folköl

Du behöver inte serveringstillstånd för att servera eller sälja folköl men du måste anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl

Den som bedriver servering har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Servering av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där mat samtidigt serveras.

Varje företag som bedriver servering av folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölserveringen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid servering av folköl ska egentillsynen inriktas på att servering inte sker till underåriga eller till märkbart berusade gäster samt att ordning och nykterhet råder på stället.

Detaljhandel med folköl

Den som bedriver detaljhandel med folköl har anmälningsskyldighet vilket innebär att han/hon ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker.

Detaljhandel med folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen och där det också säljs mat.

Varje företag som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild tillsyn över folkölsförsäljningen. För denna tillsyn ska företaget ta fram och tillämpa ett egentillsynsprogram. Programmet ska i ett dokument beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Vid försäljning av folköl ska egentillsynen inriktas på att försäljning inte sker till underåriga eller till märkbart berusade kunder.

Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om detaljhandel/servering av folköl utövas av kommunen och polismyndigheten. Kommunens uppgift är också att ge information, rådgivning och kontrollera tillsynsprogram.

Anmälan

Anmälan om uppstartad eller avslutad servering eller detaljhandel med folköl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Uppvidinge kommun tar inte ut någon avgift för anmälan om detaljhandel eller servering av folköl.

En tillsynsavgift för detaljhandel/servering av folköl uttages årligen med 600 kronor.

Tillstånd till slutet sällskap

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse utöver evenemanget, till exempel medlemmar i en förening eller anställda på ett företag. Ett slutet sällskap kan också vara gäster på ett bröllop.

Tillstånd för servering till slutet sällskap kan ges för alkoholservering i förening, företag eller annat slutet sällskap. För alkoholservering till slutet sällskap gäller enligt lagen bland annat lägre krav på kök än vid servering till allmänheten. Vid servering i slutet sällskap som inte är tillfällig krävs att Miljö- och hälsoskyddskontoret i kommunen har beslutat att registrera anläggningen som livsmedelsanläggning. Tillgång till lagad mat är dock en grundförutsättning för att erhålla serveringstillstånd, även för tillfällig serveringsverksamhet.

Det räknas inte som ett slutet sällskap om en gäst kan lösa medlemskap i samband med att denne vill delta vid serveringstillfället. Det räknas heller inte som ett slutet sällskap om enda kravet för att delta är att man har en förköpsbiljett. Ett slutet sällskap måste ha någon form av gemensamt intresse innan evenemanget äger rum. Detta kan exempelvis vara att en fotbollsförening ska ha jubileum med alkoholservering. Ett slutet sällskap kan vara medlemmarna i fotbollsföreningen, förutsatt att medlemskap inte löses vid anmälan till evenemanget eller i entrén.

Alkoholhandläggare kommer innan evenemanget att kolla utformningen av eventuell marknadsföring för att se att marknadsföring av evenemang till slutna sällskap inte marknadsförs offentligt och därav anses rikta sig till allmänheten.

Tillfälligt tillstånd

För privata fester, bröllop eller liknande vid enstaka tillfälle där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd. Undantag från detta är vanligen att serveringen ska bedrivas i en tillståndspliktig lokal.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga tre punkter ska vara uppfyllda.

Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka en månad. Ansökan samt bilagor ska därför inkomma senast 30 dagar innan datum för tillställningen.

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadigvarande tillstånd

Handläggningstiden för ett stadigvarande serveringstillstånd för slutet sällskap är cirka 2-3 månader. En sådan ansökan är relativt omfattande och ska bland annat remitteras till andra myndigheter.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap genomförs samma prövning av sökande som vid stadigvarande tillstånd till allmänheten. Sökande måste vara personligt och ekonomiskt lämplig samt genomföra ett kunskapsprov om alkohollagen. Det ställs krav på lokalens utformning och matutbudet verksamheten erbjuder. Lokalen måste vara registrerad som livsmedelsanläggning hos Miljö- och hälsoskyddskontoret. Sökande måste även kunna visa hela finansieringen av uppstarten av verksamheten samt tydligt redogöra för att ansökan avser just ett slutet sällskap.

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan beviljas stadigvarande serveringstillstånd. För att bli beviljad ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap krävs att sökande har ett, av kommunen godkänt, kök för beredning och tillagning av mat. En förutsättning är att lokalen där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Ansökan om serveringstillstånd vid catering till slutna sällskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Reglerna gäller för samtliga sökande av stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap samt serveringstillstånd för pausservering, provsmakning och catering.

Undantag från kravet om kunskapsprov kan göras för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap om servering sker vid ett enstaka tillfälle.

Ansökan

För att en ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till kommunen där serveringsstället är beläget.

Skicka in ansökan i god tid. För ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vill vi att ansökan når oss minst 1 månad innan evenemanget. För ett stadigvarande serveringstillstånd är beräknad handläggningstid 2-3 månader.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. För att ansökan ska behandlas krävs att ansökningsavgiften är betald till kommunens plusgirokonto 641097-8. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

För aktuella avgifter, kontakta alkoholhandläggare.

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

För att få servera alkoholdrycker till allmänheten behöver man ett serveringstillstånd. Ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ansöker man om hos kommunen. Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare under förutsättning att serveringen bedrivs i enlighet med alkohollagens bestämmelser.

Kontakta oss

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila på vår gemensamma mailadress mbn@vaxjo.se.

När behöver jag serveringstillstånd?

För servering av alkoholdrycker till allmänheten krävs ett serveringstillstånd som beslutas av den kommun där serveringstillståndet är beläget. Ett stadigvarande serveringstillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (säsongstillstånd).

Stadigvarande serveringstillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

Krav på sökande

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Det krävs också att man som sökande kan verifiera hela finansieringen av en verksamhet.

En sökande måste ha rätt att disponera den lokal samt tillhörande lokaler och kök som sökande avse bedriva sin verksamhet i, serveringsstället.

Sökande måste tillhandahålla en meny med varierat matutbud. Det ska tillhandahållas flera förrätter, varmrätter och efterrätter. För att få inneha serveringstillstånd krävs även att maten är förädlad i köket som är i direkt anslutning till serveringslokalen. Det räcker inte att värma upp prefabricerade rätter.

Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Lokalen måste vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ansökan handläggs och beslutas av kommunen. Handläggningen är relativt omfattande och innefattar bland annat ett flertal remisser till andra myndigheter, till exempel Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Kronofogden med flera. Den genomsnittliga handläggningstiden kan uppskattas till cirka 2-3 månader. Möjligheterna för dig att påskynda förfarandet är att se till att allt relevant material medföljer ansökan och betala ansökningsavgiften.

Om ni ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd i en lokal där det tidigare inte funnits ett serveringstillstånd är det Socialnämnden som är beslutsfattare i ärendet. Nämnden har sammanträde en gång i månaden. Vid en sådan ansökan rekommenderar vi er att skicka in er ansökan i god tid till att ni avser öppna verksamheten.

Enligt den nya alkohollagen kan den som har stadigvarande serveringstillstånd anordna provsmakning av alkoholdrycker och rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen.

Provsmakning

Anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten är tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där provsmakningen ska äga rum. Det är även tillåtet om de partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avser erbjudan.

Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd har rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda provsmakning av egenproducerade drycker.

Provsmakning avser endast en liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre. Vid provsmakning ställs inget krav på matservering. Den som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Om du vill anordna provsmakning, kontakta då kommunens alkoholhandläggare för mer information och för att få en ansökningsblankett. Om ni innehar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för de drycker ni avser att erbjuda provsmakning av, glöm inte att anmäla till kommunen de tillfällen ni ska bedriva provsmakning av alkoholdrycker.

Kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Det handlar enbart om att som snaps kunna servera vad som i allmänt tal benämns brännvin, som har kryddats på restaurang enligt eget recept. Brännvin är ett gammalt och vedertaget svenskt begrepp för sprit som tillverkas genom destillering av potatis eller säd. Avsikten är att göra det lagligt att kunna servera ställets egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

En anmälan om kryddning av snaps görs till kommunen innan man kryddar spritdrycken. I anmälan ska det framgå vilken spritdryck samt vilka kryddor man avser att använda.

Gemensam serveringsyta

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan tillsammans med andra tillståndshavare ansöka om att få utnyttja en gemensam serveringsyta. Ansvaret för hela serveringsytan är då gemensamt, för ordning, nykterhet, tillsyn och att underårig inte serveras.

Pausservering

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är alltså inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Kunskapsprovet för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är på 60 frågor och berör områdena; mat och utrustning, servering, tillsyn och alkoholpolitik. Kontakta alkoholhandläggare för att få instuderingsmaterial till kunskapsprovet samt för tidsbokning.

Kostnaden för ett kunskapsprov, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är 600 kr/ per gång. Man har tre försök på sig att genomföra kunskapsprovet med godkänt resultat.

Ansökan

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen skall bedrivas. Skicka ansökan till Uppvidinge kommun, Box 43, 364 03 Lenhovda. Det går även att skicka ansökan direkt till alkoholhandläggare på mbn@vaxjo.se.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Den sökande ska sätta in summan för avgiften på Uppvidinge kommuns plusgirokonto 6401097-8. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas.

Avgiften för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är 5 000 kr.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, till exempel i samband med mässor eller festivaler.

Kontakta oss

För att vara säker på att en alkoholhandläggare är tillgänglig vill vi att du först kontaktar oss. Ni kommer enklast i kontakt med oss genom att ringa Växjö Kommuns växel, 0470-410 00, eller maila oss på vår gemensamma mailadress mbn@vaxjo.se.

När behöver jag serveringstillstånd

Serveringstillstånd behövs varje gång serveringen riktar sig till allmänheten. Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle handläggs och beslutas av alkoholhandläggare. Man kan inte erhålla tillfälligt serveringstillstånd obegränsat många gånger under ett år. Varje kommun har egna bestämmelser som reglerar antalet gånger en tillståndshavare får inneha tillfälligt tillstånd.

Om flera restauranger ingår i ett evenemang och önskar servera alkoholdrycker ska var och en av dessa ansöka om tillstånd. Tillståndshavare av tillfälligt tillstånd kan även ansöka om tillfälligt tillstånd på gemensam serveringsyta. Detta förutsätter att varje sökande innehar ett eget tillfälligt serveringstillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd kan även ansökas för pausservering och provsmakning.

Ansökan ska vara skriftlig och lämnas till kommunen där serveringen ska bedrivas. Ansökan ska lämnas in i god tid innan evenemanget, gärna två månader innan.

Kunskapsprov

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska den sökande avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter. Man har tre försök på sig att genomföra provet med godkänt resultat. Kontakta alkoholhandläggare för aktuell taxa för genomförandet av kunskapsprovet.

Ansökan och handläggning

För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs enligt lagen en skriftlig ansökan till den kommun i vilken serveringen ska bedrivas. Ansökan sker genom Uppvidinge kommuns ansökningsblankett. Den genomsnittliga handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd uppskattas till 2 månader. Handläggning av ärendet påbörjas först då en komplett ansökan med tillhörande bilagor inkommit.

Skicka ansökan till Uppvidinge kommun, Box 43, 364 03 Lenhovda. Det går även att skicka ansökan direkt till alkoholhandläggare på mbn@vaxjo.se.

Avgift

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgift för att behandla en ansökan om serveringstillstånd. Den sökande ska sätta in summan för avgiften på Uppvidinge kommuns plusgirokonto 6401097-8. Avgiften återbetalas inte vid avslag.

För aktuella avgifter, kontakta alkoholhandläggare.

Uteservering

Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering.

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare, du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

Följande krav gäller för att få tillstånd till uteservering:

 • Uteserveringen ska vara en del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker till allmänheten.
 • Uteserveringen ska ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen.
 • Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd (för gatumark behövs även polisens tillstånd).
 • Miljö- och hälsoskyddskontorets krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
 • Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden.
 • Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck. Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på grund av uteservering eller risk för störningar av närboende kan serveringstiden för denna begränsas. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning (till exempel i form av buller) krävs som motivering för begränsad serveringstid.

Är du inte nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med Socialnämndens beslut avseende ditt alkoholtillstånd kan du skriftligen överklaga det.

Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som du önskar samt motivering till ditt yrkande.

Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och bör vara ställd till Förvaltningsrätten i Växjö. Skrivelsen ska dock lämnas in eller sändas till Välfärd- och omsorgsnämnden, Uppvidinge kommun, Box 43, 364 03 Lenhovda, för att uppenbara felaktigheter i beslutet ska kunna rättas.

Om förvaltningen inte ändrar beslutet som du vill kommer handlingarna att översändas till Förvaltningsrätten i Växjö för prövning.

Socialförvaltningen måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.

Lyssna