Pågående detaljplaner

På miljö- och byggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med detaljplaner. Här hittar du de planarbeten som är igång just nu.

Förslag till detaljplan för kv. Ekängen, Udden och Björnen

För kännedom har upprättat förslag till detaljplan antagits av miljö- och byggnadsnämnden med beslut 2022-09-14 § 115. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 september 2022. Antagandehandlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Hur man överklagar en detaljplan

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Skrivelsen kan även skickas med epost till:
mbn@uppvidinge.se

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också skicka med handlingar som du anser stöder din ståndpunkt.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen:
Tel: 0474 – 470 00
Epost: mbn@uppvidinge.se

Underteckna överklagandet

Av skrivelsen ska framgå vem som överklagar, namn och underskrift. Uppge också postadress, e-postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Plankarta Pdf, 298.2 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 232.2 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 186.4 kB.

Beslut om antagande Pdf, 1.2 MB.

Förslag till detaljplan för del av Lenhovda 112:1

Förslag till nedanstående detaljplan är utsänd för samråd fr.o.m. 2022-09-19 t.o.m. 2022-10-17.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny förskola i Lenhovda.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2022-10-17. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att yttranden lämnas in via epost till mbn@uppvidinge.se

Brev skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Frågor besvaras av planarkitekt Oskar Johansson
epost: oskar.johansson@uppvidinge.se
tel: 0474 – 470 68

Plankarta Pdf, 166.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 754.7 kB.

Undersökning Pdf, 90.7 kB.

Fastighetsförteckning Pdf, 109.1 kB.

Förslag till detaljplan för Älghult 1:37 m.fl.

Förslag till nedanstående detaljplan är utsänd för samråd fr.o.m. 2022-05-16 t.o.m. 2022-06-13.

Planens syfte är att utöka den detaljplanelagda ytan för skoländamål i anslutning till Älghults högstadieskola. Detaljplanen syftar vidare till att möjliggöra fler användningsområden i form av idrottsplats och idrottshall jämte skola.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2022-06-13. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att yttranden lämnas in via epost till mbn@uppvidinge.se

Brev skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Frågor besvaras av planarkitekt Oskar Johansson
epost: oskar.johansson@uppvidinge.se
tel: 0474 – 470 68

Plankarta Pdf, 250.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Undersökning Pdf, 92.4 kB.

Förslag till detaljplan för Kållehylte industriområde (etapp 2)

Förslag till nedanstående detaljplan är utsänd för samråd fr.o.m. 2022-06-13 t.o.m. 2022-08-22.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny industrimark i Åseda genom att färdigställa den andra etappen av Kållehylte industriområde.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2022-08-22. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att yttranden lämnas in via epost till mbn@uppvidinge.se

Brev skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Frågor besvaras av planarkitekt Oskar Johansson
epost: oskar.johansson@uppvidinge.se
tel: 0474 – 470 68

Plankarta Pdf, 433.8 kB.

Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.3 MB.

Trafikbullerutredning Pdf, 745.2 kB.

Trafikutredning Pdf, 1 MB.

Fastighetsförteckning Pdf, 1.2 MB.

Förslag till detaljplan för Lenhovda 88:26 och 88:27

Förslag till nedanstående detaljplan är utsänd för granskning fr.o.m. 2022-09-19 t.o.m. 2022-10-17.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad av den befintliga livsmedelsbutiken samt öka byggrätten och placeringsmöjligheterna för bostäder inom fastigheten Lenhovda 88:27.

Detaljplanen överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2022-10-17. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att yttranden lämnas in via epost till mbn@uppvidinge.se

Brev skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Frågor besvaras av planarkitekt Oskar Johansson
epost: oskar.johansson@uppvidinge.se
tel: 0474 – 470 68

Plankarta Pdf, 198.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 930.2 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 240.1 kB.

Fastighetsförteckning Pdf, 142 kB.

Förslag till upphävande av del av detaljplan för Klavreda 3:30

För kännedom har upprättat förslag till detaljplan antagits av miljö- och byggnadsnämnden med beslut 2022-09-14 § 116. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 september 2022. Antagandehandlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Hur man överklagar en detaljplan

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Skrivelsen kan även skickas med epost till:
mbn@uppvidinge.se

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också skicka med handlingar som du anser stöder din ståndpunkt.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen:
Tel: 0474 – 470 00
Epost: mbn@uppvidinge.se

Underteckna överklagandet

Av skrivelsen ska framgå vem som överklagar, namn och underskrift. Uppge också postadress, e-postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Plankarta Pdf, 326.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 463.5 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 229.6 kB.

Beslut om antagande Pdf, 1.4 MB.

Förslag till detaljplan för Norrhult 59:1

För kännedom har upprättat förslag till detaljplan antagits av miljö- och byggnadsnämnden med beslut 2022-09-14 § 114. Beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 september 2022. Antagandehandlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Hur man överklagar en detaljplan

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Skrivelsen kan även skickas med epost till:
mbn@uppvidinge.se

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också skicka med handlingar som du anser stöder din ståndpunkt.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen:
Tel: 0474 – 470 00
Epost: mbn@uppvidinge.se

Underteckna överklagandet

Av skrivelsen ska framgå vem som överklagar, namn och underskrift. Uppge också postadress, e-postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Plankarta Pdf, 181.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 247.3 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 182.6 kB.

Beslut om antagande Pdf, 1.2 MB.

Lyssna