Pågående detaljplaner

På miljö- och byggnadsförvaltningen pågår det ständigt arbete med detaljplaner. Här hittar du de planarbeten som är igång just nu.

Förslag till detaljplan för Kv. Brömseborg m.fl.

För kännedom har ovan rubricerat förslag till detaljplan antagits av miljö- och byggnadsnämnden med beslut 2023-09-13 § 86. Antagandehandlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida.

Hur man överklagar en detaljplan

Hos vem ska beslutet överklagas?

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Skrivelsen kan även skickas med epost till:
mbn@uppvidinge.se

Tid för överklagande

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer. Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också skicka med handlingar som du anser stöder din ståndpunkt.

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen:
Tel: 0474 – 470 00
Epost: mbn@uppvidinge.se

Underteckna överklagandet

Av skrivelsen ska framgå vem som överklagar, namn och underskrift. Uppge också postadress, e-postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Brev skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Frågor besvaras av planarkitekt Magnus Josefsson
epost: magnus.josefsson@uppvidinge.se
tel: 0474 – 470 73

Plankarta Pdf, 488.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 183.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 151.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning (GDPR-anpassad) Pdf, 994 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om antagande Pdf, 157.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till detaljplan för Sankt Sigfrid 8 m.fl.

Förslag till nedanstående detaljplan är utsänd för granskning fr.o.m. 2023-05-10 t.o.m. 2023-05-31.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamhet samt att öka placeringsmöjligheterna för tillkommande byggnation.

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i översiktsplanen.

Yttranden skall skriftligen ha inkommit senast 2023-05-31. Uppvidinge kommun föredrar en digital hantering av våra ärenden och ser därför gärna att yttranden lämnas in via epost till mbn@uppvidinge.se

Brev skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 Åseda

Frågor besvaras av planarkitekt Magnus Josefsson
epost: magnus.josefsson@uppvidinge.se
tel: 0474 – 470 73

Plankarta Pdf, 194.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 181 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning (GDPR-anpassad) Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna