Beslut i miljö- och byggnadsnämnden

Lovpliktiga åtgärder behandlas i miljö- och byggnadsnämden.

Miljö- och byggnadsnämden behandlar lovpliktiga åtgärder som till exempel bygglov för att bygga nytt en- eller tvåbostadshus eller garage.

Detta krävs inför beredningen

För att ärendet ska kunna behandlas på beredningen krävs det kompletta ansökningshandlingar senast en vecka innan beredningsdatumet. Detta är för att byggnasdsinspektören ska hinna handlägga ärendet inför beredningen kunna presentera ett underlag som politikerna kan fatta beslut om.

Strandskyddsdispens

Även strandskyddsdispens och liknande måste behandlas på miljö- och byggnadsnämndens nämndberedning. Beslut tas vid nästkommande nämndsammanträde.

Beslut som inte behöver tas i miljö- och byggnadsnämnden

Enklare lovpliktiga ärenden eller anmälningspliktiga ärenden som exempelvis tillbyggnader, fasadbyten och installation av eldstäder behöver däremot inte behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträden och för den här typen av ärenden gäller inte berednings- och nämndsdatumen. Dessa ärenden kan byggnadsinspektören själv handlägga och fatta beslut i, så kallade delegeringsbeslut.

Lyssna