Beslut i miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar lovpliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen som till exempel bygglov för att bygga nytt en- eller tvåbostadshus eller garage.

Detta krävs inför beslut i nämnden

För att ärendet ska kunna beslutas på nämndsammanträde krävs att bygglovshandläggaren är klar med handläggningen av ärendet till ett beredningsmöte, som ofta är 9 dagar innan nämndssammanträdet. Detta för att nämnden skall hinna ta del av handlingarna och sätta sig in i ärendet.

Strandskyddsdispens

Även strandskyddsdispens och liknande enligt miljöbalken måste först handläggas för att sedan presenteras på beredningsmöte och beslutas på nämndsammanträde.

Beslut som inte behöver tas i miljö- och byggnadsnämnden

Enklare lovpliktiga ärenden eller anmälningspliktiga ärenden som exempelvis tillbyggnader, fasadbyten och installation av eldstäder behöver däremot inte behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträden och för den här typen av ärenden gäller inte berednings- och nämndsdatumen. Dessa ärenden kan byggnadsinspektören själv handlägga och fatta beslut i, så kallade delegeringsbeslut.

Lyssna