Anmälnings­pliktiga åtgärder

För åtgärder som inte kräver bygglov kan en anmälan krävas och du behöver även startbesked från kommunen innan du påbörjar din åtgärd.

Anmälan ska skickas in med tillhörande handlingar för att få ett satartbesked. En byggnad får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbeskeden förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas utan startbesked

Om du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan innan du har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet.

Byggsanktionsavgifter enligt plan- och byggförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder enligt plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som kräver anmälan - Anmälningspliktiga åtgärder

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter,
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter,
 • byggande av högst två takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Hur gör jag en bygganmälan?

Vilka handlingar som krävs varierar beroende på åtgärd.

Anmälningsblankett

Blanketten är en beskrivning av projektet och information om vad ansökan gäller för typ av bygglov, exempelvis vilka färger byggnaden ska få i NCS-kod och försörjning av vatten och avlopp.

Situationsplan i lämplig skala

 • Ny och -tillbyggnad markeras ut.
 • Nuvarande och blivande marknivåer ska framgå tydligt.
 • Mått från fasad till minst två fastighetsgränser ska framgå.

Fasadritning i skala 1:100

 • Nuvarande och blivande marknivåer ska framgå tydligt.
 • Beskrivning av fasad- och takmaterial inklusive färgval.

Planritning i skala 1:100

 • Användning och area ska framgå.
 • Vid anmälan om attefallshus ska planritningen vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning i de fall åtgärden avser en komplementsbostad.

Sektionsritning i skala 1:100

 • Visar rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd.
 • Sektionens skärningslinje ska visas på planritningen.

Teknisk beskrivning

Normalt sett krävs inget tekniskt samråd vid anmälningspliktiga åtgärder.

Alla ritningarna ska vara utförda fackmannamässigt

 • Ritade med linjal eller i ett data­program med svarta streck på ett vitt papper.
 • Siffror och mått ska vara tydliga, ritningarna ska vara i skala.
 • Fastighets­beteckning och skala.

Invänta startbesked innan påbörjad åtgärd

Om du påbörjar åtgärd före startbesked

Om du påbörjar en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan innan du har fått ett startbesked eller om du börjar använda de delar som omfattas av startbeskedet innan du har fått ett slutbesked kommer kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Avgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppet.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan startbesked

En byggnad får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Attefallshus

Vad gäller för attefallshus?

Den som har en- eller tvåfamiljsbostad får uppföra en tillbyggnad av attefallshus i bostadshusets omedelbara närhet. Du kan bygga flera attefallshus om de:

 • Inte tillsammans överstiger den totala byggnadsarean 25 kvadratmeter
 • Har en taknockshöjd som inte överstiger 4 meter
 • Inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om de placeras närmare tomtgräns behövs även medgivande från granne/grannar.
 • Du har fått startbesked efter inskickad anmälan.

Vad får du använda ett attefallshus till?

Attefallshus får inredas som egen bostad, både som fritidsbostad och permanentbostad. Det är vad man då kallar för ett komplementbostadshus. Du kan även använda attefallshuset som komplementbyggnad, till exempel som garage, förråd, växthus, gäststuga eller bastu.

Om det ska användas som komplementbostadshus måste det innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad. Inredning och utrustning för matlagning, möjlighet till personlig hygien och förvaring av saker.

Tänk på!

Komplementbostäder kan medföra anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp.

Kamin och eldstad

Förrutom ifylld anmälan vill vi även att följande handlingar skickas in när det gäller kaminer och eldstäder.

Installation av eldstad/kamin till befintlig rökkanal

 • Prestandadeklaration av eldstaden/kaminen.
 • Produktspecifikation av eldstaden/kaminen.
 • Planritning i skala 1:100 med markering av placering.

Installation av eldstad/kamin samt ny rökkanal

 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Planritningar i skala 1:100 med markering av placering.
 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Prestandadeklaration av eldstaden/kaminen.
 • Produktspecifikation av eldstaden/kaminen.
 • Prestandadeklaration av skorsten/rökkanal
 • Produktspecifikation av skorsten/rökkanal.

Du behöver inte göra en anmälan vid

 • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
 • Byte av eldstadsplan.
 • Byte av likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt.
Lyssna