Förhandsbesked

I ett förhandsbesked är det inte ritningar och konstruktioner på byggnader som bedöms utan markens lämplighet för ändamålet.

Förhandsbeskedet används oftast där det inte finns någon detaljplan eller områdesbestämmelse som reglerar markanvändningen.

Ett förhandsbesked söks innan ett bygglov

Ansöker du och får ett positivt förhandsbesked är det bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda dig av ditt förhandsbesked.

Miljö- och byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller. Det förutsätter att din bygglovsansökan helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Grannarna ska höras

I handläggningen av ärendet ingår ett platsbesök och grannhörande. Det betyder att grannarna får tillfälle att yttra sig i ärendet.

När får jag beslutet?

Beslut på förhandsbesked tas senast 10 veckor efter det att ärendet börjar handläggas. Ärendet kan inte handläggas förrän kompletta handlingar kommit in till kommunen.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

De handlingar som behövs till ett förhandbesked är en korrekt ifylld blankett och en tydlig karta. Tydliga kartor går snabbare att handlägga och innebär färre frågor som byggnadsinspektören behöver be om svar på.

En bra karta innehåller följande information

  • Placering av byggnader, gärna med måttangivelser
  • Tomtgräns
  • Ny fastighetsgräns om det är tänkt att avstyckas
  • Placering av avlopp
  • Skala och skallinjal. Helst 1:1000.
  • Norrpil
  • Det är också bra att skicka med en översiktskarta som visar platsen i förhållande till närmaste samhälle så att man snabbt får en överblick av platsen.

Exempel på hur en bra karta kan se ut. Pdf, 893.9 kB.

Lyssna