Rivningslov och marklov

Rivningslov kan krävas för att riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser.

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Kommunen kan även ange områdesbestämmelser där rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser behövs inte rivningslov.

Marklov

Marklov krävs vid schaktning eller fyllning, om marken ändras mer än 50 centimeter inom detaljplanerat område. Det kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har sådan bestämmelse i detaljplan. Marklov krävs både för tomter och allmänna platser.

Vad räknas som rivning?

Rivning betyder att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, inklusive stomme. Om stommen står kvar räknas det inte som rivning, även om alla de icke bärande delar in- och utvändigt är borttagna.

Om allt utom grunden har rivits, eller om du tar bort endast en del av en byggnad, som till exempel en veranda, räknas det som en rivning.

Flyttar du en byggnad från en plats till en annan räknas även det som rivning och du behöver i regel både rivningslov för nuvarande plats och bygglov för den nya platsen.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva hela eller delar av byggnader samt när du flyttar en byggnad från en plats till en annan. Rivningslov krävs på förljande platser:

  • inom detaljplanelagt område såvidare inte kommunen minskat lovplikten genom en planbestämmelse.
  • utanför detaljplanelagt område, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

Gällande detaljplaner i kommunen

Handlingar som krävs för rivningslovsansökan

  • Underskriven blankett för rivningslov
  • Situationsplan där byggnaden/byggnadsdelen som ska rivas markeras
  • Foton på det som ska rivas
  • I vissa fall kan även anmälan om kontrollansvarig krävas

Startbesked och materialinventering

När du har skickat in ditt rivningslov måste du vänta på startbesked från kommunen innan du får börja rivning. Inför startbesked ska en rivningsplan med tillhörande materialinventering redovisas. Dettta gäller även om åtgärden endast är anmälningspliktig.

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som är:

  • utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser
  • inom detaljplanelagt område i de fall kommunen minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom områden med områdesbestämmelser där inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
  • om du ska riva en eller fera byggnader, del eller delar av byggnad om dessa fått uppföras utan bygglov samt om inte kommunen beslutat att rivningslov krävs även för sådanna rivningar i detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser.

Rivningsanmälan

I de fall där det inte behövs rivningslov behövs det oftast en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälningspliktiga åtgärder

Ta hand om rivningsavfallet

Du måste sortera ditt rivningsavfall. I vår broschyr kan du läsa mer om hur du ska göra. I äldre byggnader finns ofta PCB. Detta måste tas omhand som farligt avfall.

Andra tillstånd kan krävas

Tänk på att även om er åtgärd inte kräver rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det behövas en anmälan eller ett tillstånd enligt exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Här kan du ta del av miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av kulturmiljölagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna