Bygglovs­ansökan eller anmälan

Behöver du skicka in en bygglovsansökan eller göra en anmälan?

Vissa åtgärder kräver att du ansöker om bygglov och till andra byggnationer eller rivningar kan du istället behöva göra en anmälan. Oavsett om din åtgärd kräver bygglovsansökan eller anmälan måste du skicka in vissa handlingar och invänta ett startbesked.

Vad kräver din åtgärd?

Bygglov behövs när du ska:

 • uppföra nya byggnader
 • göra tillbyggnader
 • använda byggnad eller del av byggnad för annat ändamål
 • inreda ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
 • inrätta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • sätta upp radio, telemaster eller torn
 • anordna upplag eller materialgårdar (till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar och byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt)
 • uppföra vindkraftverk
 • uppföra mur eller plank
 • anlägga parkeringsplatser
 • anordna nöjespark, djurpark, idrottsplats, skidbacke med lift, kabinbana, campingplats, skjutbana, småbåtshamn, friluftsbad, motorbana, golfbana, begravningsplats, tunnel och bergrum

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse krävs bygglov även för att:

 • ändra byggnaders utseende genom att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre påverkas på annat sätt. Undantag från bygglovsplikten kan göras på en- och tvåbostadshus. För bedömning av bygglovsplikt skickas foto på byggnaden in tillsammans med en beskrivning av åtgärden
 • sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att:

 • Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset där höjden är högst 1,8 meter. Planket/muren måste placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om inte berörd granne skriftligt godkänner en närmare placering.
 • Anordna skärmtak över uteplats, altan, balkonger eller entréer. Får placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns enbart om berörd granne skriftligt godkänner en närmare placering. Den totalt arean för alla skärmtak på tomten får tillsammans uppgå till maximalt 15 kvadratmeter
 • Uppföra komplementbyggnader ("Friggebod") med en total area på maximalt 15 kvadratmeter. Taknockhöjden får vara högst 3 meter. Byggnaden får placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns enbart om berörd granne skriftligt godkänner en närmare placering.

Åtgärder som kräver anmälan - Anmälningspliktiga åtgärder

 • rivning av en byggnad eller en del av en byggnad,
 • nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter,
 • uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på maximalt 30 kvadratmeter,
 • ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på maximalt 30 kvadratmeter,
 • tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter,
 • byggande av högst två takkupor, eller
 • inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Kontakta oss

Om du fortfarande är osäker på om din åtgärd ska anmälas eller göras bygglovsansökan för får du gärna kontakta oss.

Lyssna