Kommunens krisberedskap

Uppvidinge kommun har en beredskap för att kunna hantera samhällsstörningar och kriser. Det är viktigt att de ordinarie verksamheterna, som äldreomsorg och barnomsorg, fortsätter att fungera även under en kris.

Krisledningsplan

Krisledningsplanen ska användas då en extraordinär händelse eller kris inträffar eller riskerar att inträffa inom kommunens geografiska område eller utanför detta och påverkar eller kan påverka kommunen. Planen kan användas även vid händelser av annat allvarligt slag. Uppvidinge kommuns ansvar och skyldigheter vid en extraordinär händelse är att

  • oavsett krisens omfattning, ansvara för samhällsviktiga uppgifter, till exempel vattenförsörjning, inom kommunen
  • ta ett geografiskt områdesansvar genom att samverka och samordna planering av krisinsatser och direkt krishantering. Exempel på samverkande aktörer är Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg, Polisen, Försvarsmakten, el- och telebolag och frivilligorganisationer.
  • hålla Länsstyrelsen i Kronoberg underrättad om vilka förberedelser som har vidtagits inför extraordinära händelser, samt att lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen.

Ansvar vid kris

De svenska krishanteringsprinciperna innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normalläge även ansvarar för verksamheten vid en extraordinär händelse. Uppvidinge kommuns ordinarie strukturer gäller även vid en samhällsstörning, förutom att nödvändigt stöd från specialistkompetens inhämtas.

Uppvidinge kommuns krisledningsorganisation kan anpassas och organiseras utifrån händelsens slag och omfattning. Krisledningsnämnden, alltså kommunstyrelsens arbetsutskott, kan till exempel ta över ledningsansvaret vid en allvarlig händelse. Nämnden rapporterar då om sina beslut till kommunfullmäktige.

En krisledningsstab, sammansatt utifrån de behov som händelsens art och omfattning kräver, samordnar arbetet under krisen. Kommunchefen har huvudansvar för detta arbete. De ansvariga under en kris, i första hand krisledningsnämnden och krisledningsstaben, måste regelbundet få utbildning och öva för att klara sina uppgifter. Kommunens ledningscentral är utrustad för att kunna användas under en kris.

Krisstöd

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande, organiseras av kommunen och aktiveras vid en extraordinär händelse. Personer som bor eller vistas i kommunen kan få detta stöd. Om en extraordinär händelse inträffar ska Uppvidinge kommuns krisledning samverka med krisstödgruppen. Den främsta uppgiften är att ta hand om oskadda och oroliga anhöriga i ett akut läge. Händelsens omfattning och slag avgör insatsens utformning. Krisstödet aktiveras genom SOS Alarm, räddningstjänst och/eller genom kommunens krisledning.

Lyssna