Revisorer

Den kommunala revisionen är en viktig del av fullmäktiges och allmänhetens insyn i de kommunala verksamheterna. Med revision menas att redovisningen och förvaltningen granskas i efterhand. Revisionen syftar bland annat till att genom en tillbakablick förbättra verksamheten i framtiden. Kommunallagen reglerar inriktningen på den kommunala revisionen.

Revisorerna prövar årligen om:

 • Verksamheten sköts ändamålsenligt
 • Verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel
 • Räkenskaperna är rättvisande
 • Den interna kontrollen är tillräcklig

Förhållningssätt

Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan med nämnder och styrelser. Kommunen ska uppfatta revisionen som en resurs. Arbetssättet styrs av revisionen och bedrivs i enlighet med:

 • Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer.
 • Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun.
 • God revisionssed i kommunal verksamhet.
 • Gällande praxis inom området.
 • Lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner och aktiebolagslagen.

Uppföljning av revisionsprojekt sker inom antingen genom skriftväxling eller genom kontakt med berörd nämnd

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

Nedan sammanställs för vilka granskningar som genomförts. Hör av dig till diariet enligt kontaktuppgifterna för att ta del av rapporterna.

Granskningar under år 2024

Granskningar under år 2023

 • Granskning av uppföljning av placerade barn och unga
 • Uppföljande granskning av vuxenutbildningen
 • Granskning av god ekonomisk hushållning 2023-08-31
 • Granskning av delårsrapport 2023-08-31

Granskningar under år 2022

 • Granskning av delårsrapport
 • Granskning av god ekonomisk hushållning, delår
 • Granskning av årsredovisning
 • Granskning av god ekonomisk hushållning
 • Granskning av kommunens upphandling och inköp
 • Granskning av kommunens beredskap inför och vid kris eller extraordinära händelser
 • Granskning intern kontroll i löneprocessen
 • Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och nämnder 2022
 • Grundläggande granskning av kommunala bolag 2022

Granskningar under år 2021

 • Granskning av den kommunala vuxenutbildningen
 • Granskning av informationssäkerhet
 • Uppföljande granskning av intern kontroll avseende redovisning
 • Granskning psykisk ohälsa bland barn och unga
 • Grundläggande granskning styrelser och nämnder
 • Granskning av delårsrapport
 • Granskning av god ekonomisk hushållning
 • Granskning av årsredovisning

Revisorer 2023-2026

 • Benny Jarhall, ordförande
 • Åke Carlson, vice ordförande
 • Simon Wranå, revisor
 • Jan-Olof Fransson, revisor
 • Lennart Lundahl, revisor
 • Matti Karlsson, revisor
Lyssna