Förvaltningar

Uppvidinge kommun har fem olika förvaltningar, alla med sina egna verksamhetsområden. Förvaltningarnas verksamheter finns i alla delar av samhället. Varje förvaltning styrs av en politiskt tillsatt nämnd.

För varje förvaltning finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive verksamhetsområden. Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. Kommunchefen ansvarar för Kommunledningsförvaltningen.

Vill du komma i kontakt med någon av våra förtroendevalda via e-post?

Adressen är fornamn.efternamn@uppvidinge.se

Om förnamnet eller efternamnet innehåller bindestreck, använd det i adressen. Om personen har dubbla efternamn utan bindestreck, skriv dem efter varandra utan punkt emellan. Använd inte bokstäver med ringar, prickar och accenter som till exempel å, ö, é. Skriv i stället a, o, e.

Kommunledningsförvaltningen

I Kommunledningsförvaltningen samlas de strategiska ledningsfunktionerna i kommunen. Här finns ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och kansliet.

Kommunchefen leder arbetet i Kommunledningsförvaltningen. På Kommunledningsförvaltningen utarbetas verksamhetsplan/budget och årsredovisning/bokslut. Förvaltningen har också till uppgift att bistå övriga förvaltningar i upphandling, budgetarbete, redovisningsfrågor och verksamhetsuppföljning.

Till Kommunledningsförvaltningen hör också HR-avdelningen, vars uppdrag är att vara kommunens samlade och högsta kompetens när det gäller alla personalfrågor inom kommunen.

Här finns även kommunkansliet som jobbar både kommunövergripande och mot kommunstyrelsens verksamhetsområden med kommunikation, digitalisering näringslivsfrågor, planering, utveckling, beredskap/säkerhet, administration och samordning av den politiska verksamheten.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har under kommunstyrelsen ansvar för kommunövergripande ekonomiska frågor.

Vi ger service till våra fackförvaltningar, våra politiker och till allmänheten. Vi ansvarar för sammanställning av budget, uppföljning, delårsrapport och årsredovisning samt ekonomiska utredningar och utvecklingen av den ekonomiska styrningen.

Vi servar centrala myndigheter med ekonomisk statistik om kommunen. Ekonomiavdelningen sköter även kommunens försäkringsskydd och har en samordnande funktion för kommunens inköpsverksamhet.

Kansliet

Kansliet svarar för samordning av den politiska verksamheten i kommunen. Kommunens invånare, förtroendevalda, näringsliv och andra organisationer är viktiga kundgrupper.

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att hela tiden utvärdera vår verksamhet, för att den service som vi tillhandahåller ska stämma överens med kundens behov. Kansliet jobbar med administration, näringslivsfrågor, kommunikation, digitalisering, beredskap, utveckling och planering.

Kansliet jobbar både kommunövergripande och gentemot kommunstyrelsens verksamhetsområden. Kansliet är delvis orienterat mot den politiska processen i kommunstyrelse och kommunfullmäktige och har hand om diarieföring, ärendeberedning, kallelser, protokoll och sammanträdesorganisation.

HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att vara kommunens samlade och högsta kompetens när det gäller alla personalfrågor inom kommunen.

HR-avdelningens arbete sker i nära samråd och dialog med alla förvaltningar. Arbetet sker även i nära samråd med ekonomiavdelningen för utveckling av underlag som har koppling personal-ekonomi.

Avdelningen ska utforma kommunövergripande styrdokument i form av policyer och riktlinjer inom personalområdet i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och avtal och de beslut som fattas i kommunens beslutande organ och utifrån gemensamma värderingar och förhållningssätt.

Avdelningen ska:

 • Arbeta kommunövergripande för en positiv hälsoutveckling bland personalen.
 • Ge stöd och service till samtliga förvaltningar (förvaltningschef och övriga chefer/personer med personalansvar) i form av information, utbildning, lag- och avtalstolkning, arbetsrättslig rådgivning, förhandlingar med mera.
 • Utarbeta personalekonomisk uppföljning och beslutsunderlag till stöd för Kommunstyrelsen och nämnderna. medverka till att stärka kommunens attraktivitet som arbetsplats — för såväl redan anställda som potentiella nya medarbetare.

Samhällsserviceförvaltningen

Samhällsserviceförvaltningen omfattar organisatoriskt kostenheten, tekniska avdelningen och avdelningen för kultur och fritid. Förvaltningen har också hand om frågor som rör fastigheter, skog och mark och turism.

Till Samhällsserviceförvaltningen hör tekniska avdelningen som genomför kommunstyrelsens beslut rörande kommunens tekniska verksamhet. Avdelningens arbete kommer de flesta kommuninvånarna i kontakt med och har nytta av.

Kultur- och fritidsavdelningen som ansvarar för natur-, kultur- och fritidsfrågor och bibliotek tillhör också förvaltningen, liksom kostenheten som består av fyra tillagningskök där mat till förskola, skola och äldreomsorgen lagas.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vår verksamheten präglas av en helhetssyn på barnen, så att barn och föräldrar upplever en kontinuitet i det som sker kring barnet. Det innebär också att de olika delarna av verksamheten integreras i största möjliga utsträckning.

Verksamheten ska också utformas i enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter, vilket bland annat innebär att alla beslut som fattas på politisk nivå och tjänstemannanivå ska fattas med barnens bästa för ögonen.

Vid förvaltningskontoret handläggs övergripande frågor för barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Även etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen tillhör barn- och utbildningsförvaltningen. Avdelningen jobbar med frågor som handlar om etablering av nyanlända och arbetsmarknadsåtgärder genom enheten Uppjobb.

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen ansvarar bland annat för:

 • Mottagning och samordning av verksamhet för nyanlända som har fått uppehållstillstånd.
 • Samverkan med externa och interna aktörer för att öka sysselsättning och vägen till självförsörjning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är Miljö- och byggnadsnämndens verkställande organ och jobbar bland annat med miljö- och hälsoskyddsverksamhet, energirådgivning, planer, bygglov och kartverksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Förvaltningen utför myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Vi ansvarar för tillsyn och övervakning av miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken, handlägger hälsoskyddsärenden samt kontrollerar livsmedel och dricksvatten

Planverksamhet

Upprättar översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bygglovsverksamhet

 • Ansvarar för att lovgivningen följer plan- och bygglagstiftningen.
 • Ser till att byggnader placeras och utformas på ett lämpligt sätt i förhållande till stads- och landskapsbilden.
 • Ger råd och service i frågor som rör byggande, byggnadsutformning, bygglov och så vidare.
 • Beslutar i strandskyddsärenden
 • Granskar ritningar före byggstart.
 • Utgör tillståndsmyndighet för obligatorisk ventilationskontroll, hissar, motordrivna anordningar samt brandfarliga varor.
 • Utdelar kommunens nybyggnadspris som är en utmärkelse för god kvalitet och vacker byggnation.
 • Har hand om nämndens arkiv

Kart-, mät- och GIS-verksamhet

 • Upprättar och ajourhåller kommunens kartdatabaser.
 • Har hand om kart- och mätningsfrågor, ansvarar för kommunens geografiska informationssystem.
 • Ansvarar för kommunens adressregister, lägenhetsregister och byggnadsregister vid nationella fastighetsdatasystemet.
 • Upprättar kommunens fastighetsregister. Företräder kommunen vid lantmäteriförrättningar.

Välfärds- och omsorgsförvaltningen

Välfärd- och omsorgsförvaltningen är välfärds- och omsorgsnämndens verkställande organ. Välfärd- och omsorgsförvaltningen jobbar med bland annat vård och omsorg, hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorg.

Omsorg

Med ansvar för äldreomsorg och omsorger om funktionsnedsatta. Ansvaret följer socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Exempel på verksamhet är:

 • Särskilt boende för äldre
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Bostad med särskild service
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende

Hälso- och sjukvård

Med ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Exempel på verksamhet är:

 • Hemsjukvård
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Bostadsanpassning
 • Nattpatrull

Individ- och familjeomsorg

Med ansvar enligt socialtjänstlagen. Exempel på ansvarsområden är:

 • Försörjningsstöd
 • Stöd och behandling för barn, ungdom och familj
 • Familjerätt Våld i nära relationer
 • Budget- och konsumentrådgivning
 • Alkohol och annat drogberoende
 • Psykisk ohälsa
Lyssna