Nämnder

Vad gör nämnderna och vilka sitter med i kommunens nämnder?

Nämndernas funktion

De nämnder som utsetts har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska även genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har egen beslutanderätt i vissa frågor och under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Vill du komma i kontakt med någon av våra förtroendevalda via e-post?

Adressen är fornamn.efternamn@uppvidinge.se

Om förnamnet eller efternamnet innehåller bindestreck, använd det i adressen. Om personen har dubbla efternamn utan bindestreck, skriv dem efter varandra utan punkt emellan. Använd inte bokstäver med ringar, prickar och accenter som till exempel å, ö, é. Skriv i stället a, o, e.

Barn- och utbildningsnämnden 2023-2026

Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun är en gemensam nämnd för barn och ungdom 0-19 år. Den ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Ersättare

Robert Fredriksson (SD), ordförande

Nicklas Gustavsson (SD)

Lennart Löfqvist (C), vice ordförande

Elin Johansson (S)

Sandra Strid (S)

Christina Lundahl (LPo)

Margareta Schlee (M)

Fredrik Gustafsson (M)

Anna-Lena Gustafsson (KD)

Björn Dahlén (KD)

Mikaela Gross (S)

Tobiaz Kovalski (S)

Annika Viktorsson Önnered (C)

Sadiq Sahal (C)

Sara Lif Andersson (M)

Jessica Rask (M)

Jörgen Holmberg (SD)

Marianne Wallin (V)

Ledamöter i utskottet för arbetsmarknad, etablering och lärcenter

Ledamöter

Robert Fredriksson (SD), ordförande

Margareta Schlee (M)

Anna-Lena Gustafsson (KD)

Krisledningsnämnden

För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Simon Bring (SD), ordförande

Christina Lindqvist (KD)

Viktoria Birgersson (C), vice ordförande

Ingrid Hugosson (C)

Robert Fredriksson (SD)

Matthias Sjöberg (V)

Anders Käll (M)

Jessica Rask (M)

Niklas Jonsson (S)

Susanne Karlsson (S)


Miljö- och byggnadsnämnden 2023-2026

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bygglovsverksamhet, planverksamhet, kart-, mät- och GIS-verksamhet och energirådgivning.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Rickard Revelj (SD), ordförande

Joakim Grahn (SD)

Johan Linnér (M), vice ordförande

Marie Hammarström Linnér (S)

Ernst Viksten (S)

Arne Karlsson (KD)

Magnus Gustafsson (C)

Sara Lif Andersson (M)

Einar Håkansson (C)

Ingemar Hugosson (C)

Patrik Johansson (S)

Susanne Eriksson Andersson (S)

Bengt Wranå (SD)

Thomas Sjögren (LPo)


Välfärds- och omsorgsnämnden 2023-2026

Välfärds- och omsorgsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL). Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och för stöd och service till funktionshindrade enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för att lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst följs. Välfärds- och omsorgsnämnden är också ansvarig nämnd enligt alkohollagen.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Torbjörn Gustafsson (C), ordförande

Anne-Sofie Olofsson (C)

Mikaela Gross (S)

Tobiaz Kovalski (S)

Matthias Sjöberg (V), vice ordförande

Inger Lundgren Gunnarsson (SD)

Margareta Schlee (M)

Jessica Rask (M)

Christina Lindqvist (KD)

Gunilla Holmström Bokor (KD)

Bjarne Svensson (S)

Erik Rydblom (S)

Eva Palmqvist (C)

Malin Svensson (LPo)

Lars-Erik Frisk (M)

Helena Johansson (M)

-

Mattias Karlsson (V)

Välfärds- och omsorgsnämndens utskott för individärenden inom individ- och familjeomsorgen

Ledamöter

Ersättare

Torbjörn Gustafsson (C), ordförande

Eva Palmqvist (C)

Matthias Sjöberg (V), vice ordförande

Christina Lindqvist (KD)

-

Inger Lundgren Gunnarssson (SD)

-

Lars-Erik Frisk (M)

Bjarne Svensson (S)

Malin Svensson (LPO)

Valnämnden 2023-2026

Valnämnden ansvarar för genomförande av de allmänna valen, det vill säga, val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av kommunen eller landstinget för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Ersättare

Carl-Johan Önnered (C), ordförande

Ann-Sofie Olofsson (C)

Bjarne Svensson (S), vice ordförande

Birger Johansson (S)

Inger Lundgren Gunnarsson (SD)

Per Ragnarson (C)

Fredrik Gustafsson (M)

Fredrik Petersson (M)

Leif Hauge (V)

Jonny Nylund (V)


Överförmyndarnämnden

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen ska särskilt ses till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning.

Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionsnedsättningar inte kan tillvarata sina intressen.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

På Nybro kommuns hemsida finns mer information om Överförmyndarnämndens arbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lyssna