Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom olika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder. I Uppvidinge kommun sker detta bland annat genom det lokala brottsförebyggande rådet, det kommunala pensionärsrådet och det kommunala tillgänglighetsrådet.

Lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ

Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, är ett kommunövergripande råd där politiker och representanter samverkar med Polisen i Kronobergs län.

Det lokala brottsförebyggande rådet fungerar som en kontaktpunkt mellan kommunala verksamheter och Polisen. Andra som har intresse av att arbeta brottsförebyggande i lokalsamhället, till exempel föreningar och företag, deltar utifrån de aktuella problem som rådet arbetar med. Samverkan med Polisen innebär att överenskommelser och medborgarlöften tas fram gemensamt utifrån de problem som finns. Arbetet i det lokala rådet ska ge kontinuitet i det brottsförebyggande samarbetet i kommunen. 

Trygghetsmätning

Polisen och kommunen gör en årligt trygghetsmätning i kommunen. Här kan du läsa en sammanfattning av den senaste undersökningen:

Trygghetsmätning i Uppvidinge 2019PDF

Ordförande:
Anders Käll (M)
Telefon: 0474-470 00 (växel)
anders.kall@uppvidinge.se

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan ta initiativ till nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Lokala tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet har till syfte att

  • verka för funktionsnedsattas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället.
  • ge funktionsnedsatta medinflytande och insyn i den del av kommunens verksamhet som berör dem.
  • ge kommunen möjlighet att samråda med handikapporganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen och att få deras synpunkter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättningar