Samverkan i länet

Vid större samhällskriser som drabbar flera kommuner har Länsstyrelsen det regionala samordningsansvaret över länet. Samverkan före, under och efter en kris sker inom Krissamverkan Kronoberg. Under covid-19-pandemin har länets och även landets samverkan varit en förutsättning för att skydda liv och hälsa och samhällets alla funktioner. 

Krissamverkan Kronoberg

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet Krissamverkan Kronoberg. Länsstyrelsen ger stöd till alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag genom att samordna insatserna. Genom samverkan kan aktörerna hjälpas åt över kommungränserna vid en kris. Det övergripande ansvaret har regeringen som har delegerat uppgifterna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

I Sverige hanteras kriser enligt tre principer:

  1. Ansvarsprincipen – Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.
  2. Likhetsprincipen – Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.
  3. Närhetsprincipen – Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.
Lyssna