Medelstora förbränningsanläggningar

Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) upprätta ett register över de medelstora förbränningsanläggningar som finns i kommunen och tillgängliggöra uppgifter ur registret för allmänheten via kommunens hemsida. På denna sida finns information om registreringsplikt och uppgifter om de anläggningar som registrerats hos miljö- och byggnadsnämnden

Definition av medelstora förbränningsanläggningar

Definitionen av en medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning med anläggningseffekt som är en (1) megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt.

Registreringsplikt för nya och befintliga anläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar omfattas av registreringsplikt. Det innebär att den som installerat eller avser att installera en medelstor förbränningsanläggning ska informera Miljö- och byggnadsnämnden om anläggningen, detta ska ske via kommunens blankett för registrering.

När information om anläggningen ska lämnas in till Miljö- och byggnadsnämnden styrs av anläggningens effekt och om anläggningen togs i drift innan eller efter den 20 december 2018.

Driftsättning efter den 20 december 2018

Anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018 med anläggningseffekt 1–50 MW ska registreras innan anläggningen tas i drift.

Driftsättning innan den 20 december 2018

Anläggning som togs i drift innan den 20 december 2018 är en så kallad 2018-anläggning och beroende på anläggningseffekt gäller olika datum för registreringsplikt.

Anläggningseffekt 5-50 MW

Anläggningseffekt 5–50 MW ger registreringsplikt 1 januari 2024.

Anläggningseffekt 1-5 MW

Anläggningseffekt 1–5 MW ger registreringsplikt 1 januari 2029.

Blankett för registrering

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram en blankett som ska användas för att lämna information om en medelstor förbränningsanläggning. Blanketten finns under e-tjänster blanketter på www.uppvidinge.se Länk till annan webbplats.

Skyldighet att upprätta register

Miljö- och byggnadsnämnden ska upprätta ett register över de medelstora förbränningsanläggningar som finns i kommunen och tillgängliggöra uppgifter ur registret via kommunens hemsida. Inom en månad från att informationen inkommit ska uppgifterna finnas tillgängliga i registret. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser tillgängliggörs inte.

Uppgifter som ska lämnas

Informationen som lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden ska innehålla en rad uppgifter som hittas i 18 § i förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I blanketten ombeds du som verksamhetsutövare att fylla i samtliga uppgifter som ingår i 18 §.

Tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Registrerade anläggningar

Register över medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Uppvidinge kommun:

  • Adven Sverige AB, 556702-9516, Lenhovda 110:6
Lyssna