Biltvätt

Undvik att tvätta bilen när den står på garageuppfarten eller gatan! Varför? Jo, smutsen på bilen innehåller tungmetaller, olja och andra giftiga och/eller svårnedbrytbara ämnen. Ofta rinner tvättvattnet till dagvattenbrunnar i gatan, och dagvattnet renas i stort sett inte alls innan det släpps ut i sjöar och vattendrag.

Föroreningarna kommer från tvättkemikalierna, smuts från vägbeläggning, fordon och däck. Vägsmutsen är till stor del säsongsberoende på grund av användning av vägsalt och dubbar. Den innehåller partiklar från däck, metaller, asfalt, oljor, salt, sand, drivmedel med mera. Från fordonet kan även metaller frigöras vid tvätt, exempelvis tungmetaller såsom kadmium från vissa lackpigment och zink från däckpartiklar.

Avloppsvatten från biltvättar är även ett problem i de kommunala reningsverken. Kemikalier som används vid fordonstvätt kan störa reningsprocesserna och tungmetaller hamnar i det slam som är slutprodukten i reningen.

Riktlinjer för biltvätt

Uppvidinge kommun har en policy med riktlinjer för tvätt av fordon. Den bygger på ett förslag till en gemensam policy som har arbetats fram av kommunerna i Kronobergs län.

Vid tvätt utanför tvättanläggningar är kraven något olika för privatfordon och fordon som används i yrkesmässig verksamhet. Orsaken till det är att enligt miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas för yrkesfordon.

Att tänka på vid tvätt av fordon utanför tvättanläggningar:

  • Tvätta inte bilen när den står på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, där avrinning kan ske till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö.
  • Avspolning av lera, grus och damm eller tvätt med bilschampo, kan göras om bilen står på mark utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag eller sjö. Gräsbevuxen mark är att föredra; grusplan är också godtagbart.
  • För fordon i yrkesmässig verksamhet godtas endast avspolning av lera, grus och damm, utan användande av tvättkemikalier. Tvätt ska ske på anläggning med rening av tvättvattnet.
  • Tvätta inte bilen på mark där det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas.
  • Använd inte avfettningsmedel, oavsett om bilen står på gräsmattan eller asfalterad gata.

Anläggning: tvätthall, "gör-det-själv-hall-" avsedd för tvätt, iordninggjord spolplatta utom- eller inomhus med avledande av vatten.

Lyssna