Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att skydda miljön och människors hälsa från föroreningar, kemikalier, buller och annat som stör det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i vattnet, i luften eller i marken.

Vår miljöskyddsverksamhet utgår främst från miljöbalken och de författningar som antagits med stöd av denna. Det är inte bara industrier som omfattas av miljöbalkens regler. Även enskilda avloppsanläggningar på landsbygden, vedeldning, värmepumpar, oljecisterner, jordbruk, avfallshantering med mera berörs. Om det är befogat kan vi därför ställa krav på både företag och enskilda personer.

För många så kallade miljöstörande verksamheter krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Om en verksamhet är tillståndspliktig eller anmälningspliktig hittar man i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillsyn inom miljöbalkens område avgiftsfinansieras. För vissa delar utgår fasta avgifter och för vissa tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift som är baserad på handläggningstiden.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med något inom vårt kompetensområde så tveka inte att kontakta oss.

Lyssna