Lokala föreskrifter

I vår kommun finns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. De handlar bland anat om djurhållning, tomgångskörning och eldning.

Lokala föreskrifter i Uppvidinge kommun för att skydda människors hälsa och miljön

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön:

Djurhållning

2 § Det krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden för att, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm

Tomgångskörning

3 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst 1 minut.
Detta gäller inte:
1. Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna till exempel i en trafikkö
2. Om motorn hålls igång för att — i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Eldning

4 § Vid byte av panna för fast bränsle ska denna vara typgodkänd och försedd med ackumulatortank. För typgodkända eldningsanordningar för pellets krävs ingen ackumulatortank.

5 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Ansökan och anmälan

6 § Enligt 46§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till miljö - och byggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser

7 § 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens

8 § Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

Avgifter

9 § Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Lyssna