Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som bedrivs för att undvika att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av hygienlokaler (exempelvis fotvård) och undervisningslokaler, inomhusmiljö i bostäder, radonfrågor, bullerfrågor och badvattenkvalitet.

Arbetet med hälsoskydd regleras framförallt i miljöbalken. Detaljerade regler om hälsoskydd och tillsyn finns i förordningar, föreskrifter och allmänna råd som har utfärdats med stöd av miljöbalken.

De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt är vägledande för kommunens arbete.

Om du hyr din bostad och upplever att det är dålig miljö i din bostad så ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Lyssna