Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld menas all slags fysiskt och psykiskt våld som du kan bli utsatt för av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan till exempel handla om att de begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med.

Det kan också handla om att du blir utestängd från familjens eller släktens gemenskap genom att du inte får vara med när familjen eller släkten träffas eller att du blir utslängd hemifrån. Det kan vara hot om misshandel, dödshot, hot om att föräldrarna ska skilja sig eller att de ska ta livet av sig. En del föräldrar kan ge stora ekonomiska bestraffningar.

Det kan också vara att familjen övervakar datorer, mobiltelefoner eller lyssnar av telefonsamtal. Någon i familjen kanske följer efter och ser vart du går och vem du träffar.

Tvångs- och barnäktenskap

Att gifta sig av tvång innebär att en person inte själv får välja om den ska gifta sig eller vem den ska gifta sig med. Barnäktenskap är när någon eller båda personerna i äktenskapet inte är myndiga. I hederskulturer är det familjen eller släkten som väljer partnern, det gäller både flickor, kvinnor, pojkar och män. De enda relationer som accepteras är relationer mellan kvinna och man och många gånger kontrolleras personen tidigt i syfte att giftas bort.

Det kan vara livsfarligt för personen att bli kär, förälskad eller att ha en relation med någon som familjen eller släkten inte valt.

Svensk lag gäller även om det sker utomlands

I Sverige finns det en lag mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Lagen innebär att det är straffbart att både tvinga någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat, liksom att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Lagstiftningen innebär även ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap. Förbudet gäller oavsett vilken anknytning till Sverige personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

Finns det en risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande kan socialtjänsten ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten. Om det är brådskande kan socialnämnden besluta om omedelbart utreseförbud.

Kvinnlig könsstympning

Med kvinnlig könsstympning menas alla ingrepp på en flickas eller kvinnas genitalier av icke-medicinska skäl och räknas enligt svensk lag (1982:316) som grov misshandel av flickor och kvinnor. Könsstympning är en sedvänja och har i vissa länder funnits i över tusen år. Många gånger förklaras könsstympning med att det genomförs för att upprätthålla familjens heder.

Kvinnlig könsstympning är ett tydligt brott mot flera av de mänskliga rättigheterna. Framför allt är det ett brott mot rätten till hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, säkerhet och fysisk integritet. Ingreppet utförs i allmänhet på minderåriga och utgör därför även ett brott mot barnets rättigheter.

Svensk lag gäller även om ingreppet görs utomlands

Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. Det är ett brott och kan ge upp till tio års fängelse. Även försök eller förberedelse till könsstympning och att undanhålla att en stympning gjorts kan ge straff. Lagen gäller även om brottet skett utanför Sveriges gränser.

Finns det en risk för att någon som är under 18 år förs utomlands eller lämnar Sverige i syfte att könsstympas kan socialtjänsten ansöka om utreseförbud hos förvaltningsrätten. Om det är brådskande kan socialnämnden besluta om omedelbart utreseförbud.

Lyssna