Barn- och utbildning

Synpunkter om skolan

Skickades in: 2020-08-19

Ja, herre min je. Att skolverksamheten i Uppvidinge kommun behöver ses över är vi nog många överens om. Dåliga resultat, elever som inte får det stöd de behöver, nedskärningar i form av att elevstödjare/assistenter dras in, bristfälliga lokaler, för små lokaler, för stora klasser, nu förskoleklasserna i Åseda och Lenhovda med 26-28 elever i varje klass. Vilken skolstart och uppfattning om skolan vill politikerna ge dessa förskoleklasselever? Att Margaretha Schlee (SMP, 19 aug 2020) kan förespråka större klasser visar på bristande verklighetsförankring och uppfattning.

Det är politiker som ger förutsättningarna för att pedagoger och rektorer ska kunna utföra sin jobb, och när nu resurserna minskar så går ekvationen inte ihop. Det kvittar hur många konsulter som tas in. Kommunen verkar inte vilja sträva efter att elever ska kunna utbilda sig på högskole- eller universitetsnivå utan nöjer sig med att få arbetsföra ungdomar som kan slussas till industrin. Inget fel
med det, men som barn och elev och förälder förväntar man sig att utbildningen man får i kommunen är adekvat och förbereder för vidareutbildning, utan den hamnar man i ett utanförskap på många plan.

Är det så att det felar i de lägre klasserna? Barn som inte får stöd tidigt i sin skolgång hamnar lätt efter och detta kan de omöjligen ta igen när de hamnar på högstadiet. Lägg krutet på de lägre stadierna!

Svar från kommunen

Svarade: 2020-08-21

Hej frågeställare!

Det är först nu som vi har fakta om hur resultaten på våra skolor är. Det har vi tack vare ett gediget arbete av våra tjänstemän. Under tidigare styre som vi hade i åtta år hände inte mycket, anser jag. Det har till exempel varit stora problem på gymnasieskolan där också Skolinspektionen har haft många synpunkter. Skollokaler som har avsaknad av underhåll är en stor del, bland annat.

Jag håller med dig i din kritik, utom i att vi bara utbildar till praktiska industrijobb. Absolut inget som vi vill. Men alla måste få en chans.

Vi har förskolor som är för trånga. Att vi har många barn är positivt men övrigt, som lokaler, måste också hänga med.

Det kan mycket väl vara så att vi brister i de lägre åldrarna. Men för att veta att det är så måste det till en utredning. I industrin pratar vi mycket om att göra rätt från början. Men nu är det färdigchansat. Vi ska veta var vi har problemen och det kan en utredning ge oss.

Svaret kommer från

Jan Wernström (S)
Ordförande, Barn- och utbildningsnämnden

Lyssna