Folkinitiativ och folkomröstning

Folkinitiativ innebär en möjlighet för invånare i Uppvidinge kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller ett förslag som rör kommunens verksamhet.

För att ett folkinitiativ ska vara giltigt krävs att minst tio procent av det totala antalet röstberättigade i kommunen har skrivit under. Ett giltigt folkinitiativ tas sedan upp i kommunfullmäktige där det beslutas om en folkomröstning i frågan ska hållas eller inte.

Kommunen kan även på eget initiativ besluta att en folkomröstning ska hållas i en fråga.

Vem kan starta ett folkinitiativ?

Alla Uppvidingebor som har rösträtt i kommunen kan starta och stödja ett folkinitiativ. Folkinitiativet kan handla om allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, såsom skolan, vård av äldre, byggfrågor, kultur och fritid, bolagsorganisation med mera. Frågan måste beröra en fråga som är inom kommunens ansvarsområde.

Vilka krav ställs på ett inlämnat folkinitiativ?

Ett folkinitiativ kan endast bli godkänt om följande krav är uppfyllda:

  • Namnunderskrifter från minst 10 procent av antalet röstberättigade i Uppvidinge kommun.
  • Namninsamlingen och folkinitativet ska vara inlämnat skriftligen.
  • Ange den aktuella frågan
  • När namnteckningarna är gjorda;
  • Egenhändig namnteckning,
  • Namnförtydliganden,
  • Personnummer,
  • Uppgift om adresser, och
  • Namnteckningen ska vara skriven under den senaste 6-månadersperioden, räknat från det datum som namninsamlingen lämnats till kommunen.

Hur går processen till steg för steg?

1. Folkinitiativet med namnunderskrifter lämnas in och registreras hos kommunen. Ärendet får ett diarienummer och handlingarna förvaras i original enligt kommunens regler för diarieföring och arkivering.

2. Namnunderskrifterna ska granskas utifrån de krav som ställs på ett inlämnat folkinitiativ. Detta måste ske innan ärendet kan behandlas av kommunfullmäktige.

3. Om antalet godkända namnunderskrifter uppgår till minst 10 procent av antalet röstberättigade så ska ärendet hanteras av kommunfullmäktige. Det krävs att mer än 1/3 av ledamöterna röstar ja för att en folkomröstning ska genomföras.

4. Folkomröstningen kan genomföras antingen i samband med de allmänna valen eller under pågående mandatperiod. Folkomröstningen är rådgivande och administreras av kommunens valnämnd.

5. Efter genomförd folkomröstning behandlas ärendet av kommunfullmäktige huruvida folkomröstningsresultatet ska verkställas eller inte.

Lyssna