Nationella minoriteter

I Sverige finns nationella minoriteter och tillhörande minoritetsspråk som omfattas av särskilda rättigheter. Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Sverige har även fem nationella minoritetsspråk som är finska, juddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Rättigheterna kan delas in i fyra delar som du kan läsa om på denna sida.

Rätt till inflytande

Nationella minoriteter har rätt till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt ska myndigheter samråda med minoriteter i sådana frågor. Myndigheter ska särskilt främja barns möjligheter till inflytande och samråd.

Rätt till kulturell identitet

Nationella minoriteter har rätt till kulturell identitet. Myndigheterna ska främja möjligheten för nationella minoriteter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, där man särskilt ska fokusera på barns utveckling. Kommunen ska även beakta äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Rätt till språk och användning av språk i myndighetskontakter

Myndigheter ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det ska finnas möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråken för den som identifierar sig som en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska får användas i myndighetskontakt i ärenden där man är part eller ställföreträdande för en part i ett ärende. Möjligheten att använda minoritetsspråk ges under förutsättning att det finns tjänsteperson som kan handlägga ärendet på minoritetsspråket. Det gäller för samtliga kommuner utanför förvaltningsområde för något minoritetsspråk.

Inom socialförvaltningen får man efterfråga service och omvårdnad på något av de fem nationella minoritetsspråken och vid bistånd ska man informeras om denna möjlighet.

Rätt till information om rättigheter

Nationella minoriteter har rätt till information om sina rättigheter. Som en del i detta beskrivs därför rättigheterna på Uppvidinge kommuns webbplats uppvidinge.se för att tillgängliggöra information om rättigheter.

För att läsa mer om de nationella minoriteternas rättigheter kan man besöka Sveriges riksdags hemsida och läsa hela lagtexten för Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lyssna