Stöd och omsorg

Personaltäthet inom LSS jämfört med äldreomsorgen

Skickades in: 2019-06-24

När Uppvidinge kommun tvingas spara behöver man se över alla kostnader. Det innebär att behovsprövning måste göras även inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), som inte får vara någon ”skyddad verkstad”. En noggrann analys behövs ur jämlikhetssynpunkt. Det kan inte vara rätt att enheter inom den kommunala äldreomsorgen har en betydligt lägre personaltäthet när alla har samma arbetsgivare.

Bli flexibla och flytta personal dit där den behövs bäst, ett kommunalt Robin Hood-tänk. Det får ju inte vara fler personal än boende på en enhet och tvärtom på en annan. Om inget görs riskerar man dessutom att osund arbetsmoral fortsätter att gro på vissa enheter. Föreslå därför att enheterna under en period redovisar antal personal och boende, arbetstider, arbetsinsatser, behov av ersättande personal med mera för att komma till rätta med problemen. Bara för att man föregående år klarade sin budget är det inte självklart att behovet av personal idag är relevant!

Svar från kommunen

Svarade: 2019-06-28

Hej!

Tack för din synpunkt!

För att kunna få stöd från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behöver ansökan göras till biståndshandläggare. Därefter gör biståndshandläggare en bedömning om man tillhör personkrets som gör att man har rätt att söka stöd enligt LSS.

I LSS står det att personer med funktionshinder ska kunna få hjälp att leva som andra och ska ges möjlighet till att vara delaktig i samhället och den enskilde som har rätt till insatser enligt LSS ska tillförsäkras goda levnadsvillkor, medan socialtjänstens motsvarande formulering är att den enskilde ska ha skälig levnadsnivå.

I socialtjänstlagen framgår det att du har rätt till skälig levnadsnivå vilket gör att det finns en tydlig skillnad i lagstiftningen om man jämför LSS och socialtjänstlagen, utifrån skillnaden i lagstiftningen ser insatserna olika ut.

I LSS framgår det att det ska finnas den personal som behövs för att ett gott stöd, god service och omvårdnad ska kunna ges. LSS säger att de enskilda ska tillförsäkras goda levnadsvillkor, till skillnad från socialtjänstlagen där den enskilde ska tillförsäkras skälig levnadsnivå.

Vänliga hälsningar,

Anette Cronholm
Vård- och omsorgschef

Lyssna