Älghultskolan 7-9

Älghultskolan

Den lilla skolan med de stora möjligheterna.

Älghultskolans lilla format ger oss stora möjligheter att se och lära känna varandra. Det gör att vi får god stämning mellan personal och elever.

Vårt uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolans ledning, lärare, elevhälsoteam och övriga medarbetare arbetar ständigt för en högre måluppfyllelse, både vad det gäller kunskapsmål och sociala mål. För att nå detta har varje medarbetare alltid eleven i centrum.

Alla elever har rätt att känna sig viktiga, därför är medinflytande viktigt för oss. Våra elever ska ha inflytande över sitt lärande; de ska kunna påverka arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Eleverna ska också kunna påverka genom regelbundna klass- och elevrådsmöten. Dessutom har varje klass elevskyddsombud som har till uppgift att representera eleverna i frågor som berör deras arbetsmiljö.

Skolans likabehandlingsplan ligger till grund för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Föräldrarnas roll i skolan är viktig. Vi samverkar med föräldrar för att utveckla Älghultskolan i positiv riktning. För att få en så god dialog som möjligt med er föräldrar behöver vi olika forum för möten. Föräldrarådet är ett samtalsforum där skolledning och representanter för föräldrar kan träffas för att samtala kring verksamheten och dess utveckling.

Lyssna