Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård.

Hemsjukvården

Hemsjukvården ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boendeformer samt för kommuninvånare i alla åldrar som bor i eget boende, om de inte kan ta sig till sin vårdcentral. Hemsjukvården arbetar i allt större utsträckning med avancerad hemsjukvård. Avancerad hemsjukvård innefattar vård av svårt sjuka, vård i livets slut och hantering av medicinteknisk utrustning i hemmen.

Sjuksköterskor/distriktssköterskor i hemsjukvården ansvarar för den medicinska omvårdnaden, bedömer behov av och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. I arbetsuppgifterna ingår det även att handleda, instruera och utbilda annan personal.

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter

  • hälso- och sjukvårdsinriktade insatser i ordinärt och särskilt boende
  • rådgivande, stödjande och handledande funktion för övrig vårdpersonal

Distriktsrehab

Distriktrehab ansvarar för hemrehabilitering och hjälpmedelsutprovning för kommunens invånare över 18 år. Gruppen består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniker. Verksamheten är kommunövergripande och förlagd i både särskilda och ordinära boendeformer.

I ansvaret som arbetsterapeut och sjukgymnast ingår bland annat hjälpmedelsutprovning, aktiv rehabilitering och bostadsanpassningar för vårdtagare.

Arbetet innefattar även handledning och utbildning för övrig vårdpersonal samt arbete som internkonsult för områdeschefer i arbetsmiljöfrågor och för sjuksköterskor i specifika omvårdnadsfrågor. Teknikern arbetar med service och underhåll av medicinsk-teknisk utrustning i kommunen.

Har du synpunkter på den vård du får?

Vänd dig i första hand till den sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som är ansvarig för din vård. Du kan även kontakta hälso- och sjukvårdschefen eller medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Patientnämnden

Råd och hjälp kan du få av Patientnämnden. Uppvidinge kommun betalar för att landstingets patientnämnd även ska ta hand om frågor i vår verksamhet. Du kan vända dig till Patientnämnden och få hjälp.

Patientnämnden ska

  • främja kontakterna mellan patient och personal
  • hjälpa patienterna att få den information de behöver för att ta tillvara sina intressen
  • hänvisa till rätt myndighet
  • rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare

Information till dig som skadats i vården hos en kommunal vårdgivare

Om du har drabbats av en skada i samband med vård du fått med Uppvidinge kommun som vårdgivare, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Ersättning enligt patientskadelagen utbetalas normalt genom kommunens patientförsäkring som tecknats i Kommunassurans.

För att läsa mer om vad som gäller och om du har rätt till ersättning, ta del av informationen på Kommunassurans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Där finns även en länk till Kommunassurans skadeanmälningsblankett.

Lyssna