Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt (NPÖ) innebär att en vårdgivare kan få ta del av journaluppgifter som finns hos en annan vårdgivare i Kronobergs län. Det kan exempelvis innebära att om man får vård på ett nytt ställe kan vårdpersonalen där se uppgifter om tidigare provresultat, mediciner och behandlingar

Spärra uppgifter

Du måste inte vara med i NPÖ. Enligt patientdatalagen har du rätt att spärra möjligheten för andra vårdenheter och vårdgivare att läsa din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om sådant som kan påverka din behandling.

Även du som är under 18 år kan spärra uppgifter i din journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en vårdrelation med dig som får ta del av uppgifternai din journal. Personalen måste fråga dig och få ditt samtycke till att läsa din journal från andra vårdgivare. Tala med din sjuksköterska om du inte vill vara med i NPÖ eller vill spärra uppgifter mellan vårdenheter.

Om man inte kan ge sitt samtycke

All behörig vårdpersonal får ta del av spärrade uppgifter om du på grund av sjukdom eller medvetslöshet inte kan lämna ditt samtycke och det är fara för liv och hälsa.

Loggkontroll

Varje gång någon läser i en elektronisk journal registreras detta. Uppvidinge kommun genomför loggkontroller för att kontrollera att ingen obehörig läst din journal.

Inre sekretess

Vårdgivare har möjlighet att undanta enheter från att publiceras i NPÖ. I Uppvidinge kommun finns ingen sådan inre sekretess.

Begäran om utdrag av loggkontroll

Uppvidinge kommun gör systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna. Kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uppvidinge kommun genom växeln 0474-470 00 eller använd blanketten Begäran om loggutdrag som finns under E-tjänster och blanketter (Stöd och omsorg/Äldre och funktionsnedsättning)

Informationen innehåller

De vårdgivare som ingår i NPÖ med Uppvidinge kommun får direktåtkomst till följande information:

  • Personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefon, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov.
  • Dokumentation i form av olika journalanteckningar och sammanfattningar (epikriser) från vård och omsorgsbesök eller vistelser.
  • Läkemedel, en gemensam läkemedelslista som hanterar ordinationer hos samtliga vårdgivare, samt visar varning och observandum.
  • Remiss och svar resultat av undersökningar och provtagningar.
  • Vårdadministration och resursplanering såsom patientens planerade och utfördakontakter med vården.
  • Vårdplanering mellan kommun och landsting, patients samordnade vårdplanering mellan kommunen och landstinget.

Lagar och förordningar

Bestämmelser om patientjournalen finns i flera olika lagar och kan läsas i svensk författningssamling, SFS, på till exempel riksdagens webbplats. Länkar till Offentlighets- och sekretesslagen och Lag om biobanker i sjukvården finns under Länkar längre ner på sidan.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är den myndighet som har ansvaret för tillsynen av hälso- och sjukvården i Sverige. På Socialstyrelsens webbplats kan man läsa mer om reglerna för patientjournaler. Länk finns under Länkar längre ner på sidan.

Liten ordlista

Logg

När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst journaluppgifterna.

Nödöppning

Vårdpersonalens möjlighet att ta del av journaluppgifter då man inte kan ge sitt samtycke. Nödöppning följs regelbundet upp av Uppvidinge kommun.

Patientdatalagen

Lag från 2008 med samlade regler för hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska behandlas. Lagen reglerar bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra uppgifter.

Sammanhållen journalföring

Möjlighet för en vårdgivare att läsa journaluppgifter från en annan vårdgivare direkt på elektronisk väg. Sammanhållen journalföring ersattes under 2013 av Nationell Patientöversikt, NPÖ.

Samtycke

När du säger ja och därmed ger ditt medgivande till att vårdpersonal får ta del av Nationell Patientöversikt.

Spärr

Möjligheten att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.

Vårdgivare

Landsting och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård.

Vårdpersonal

Person anställd av en vårdgivare för att utföra vård och behandling.

Lyssna