Regler och styrande dokument

Kommunens verksamhet styrs av en mängd lagar och förordningar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar dessutom styrande dokument för hur verksamheten ska bedrivas.

På denna sida hittar du styrande dokument, så som bolagsordningar, policy-dokument och reglementen.

Bolagsordningar och ägardirektiv

Här finns bolagsordningarna för de bolag som ägs av Uppvidinge kommun. I en bolagsordning beskrivs bland annat vad bolagen ska arbeta med.

Bolagsordning för UppmodPDF

Bolagsordning för UppcomPDF

Bolagsordning för UppvidingehusPDF

Delegationsordningar

Delegationsordningarna styr vilka beslut de förtroendevalda delegerar till tjänstepersoner eller andra att fatta beslut om.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige men eftersom kommunen har så många ansvarsområden kan inte kommunfullmäktige hantera den ärendemängd som finns själv. Kommunfullmäktige har därför i reglementen gett olika nämnder och styrelsen uppdrag att utföra i kommunfullmäktiges ställen. Nämnderna i sin tur har också för mycket ärenden att hantera på egen hand. Därför har nämnderna förvaltningar som består av tjänstepersoner för att kunna utföra de uppdrag fullmäktige tilldelat respektive nämnd/styrelse.

Delegationsordning för KommunstyrelsenPDF

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämndenPDF

Delegationsordning för SocialnämndenPDF

Policydokument

Policydokument ligger till grund för mycket av det kommunala arbetet. De innehåller riktlinjer för hur olika verksamheter ska fungera och finns inom många olika områden.

Policy för hantering av e-post i Uppvidinge kommunPDF

BolagspolicyPDF

Policy för informationssäkerhetPDF

Riktlinjer för sponsringPDF

Riktlinjer för användning av sociala medierPDF

Riktlinjer för externwebbPDF

Reglementen

Varje nämnd i Uppvidinge kommun har ett reglemente som är godkänt av kommunfullmäktige. Reglementet beskriver nämndens ansvarsområden.

Arbetsordning för KommunfullmäktigePDF

Reglemente för KommunstyrelsenPDF

Reglemente för SocialnämndenPDF

Reglemente för Barn- och utbildningsnämndenPDF

Reglemente för Kommunala TillgänglighetsrådetPDF