Målstyrning

Mål- och resultatstyrning är kommunfullmäktiges verktyg för att styra och utveckla Uppvidinge kommunkoncern i riktning mot kommunens vision och i linje med den politiska viljan.

Målstyrningens flöde

Styrningen utövas av kommunfullmäktige. Det sker genom antagande av vision, riktningsmål som är kommunövergripande, budget- och resurstilldelning samt andra principiella beslut.

Kommunfullmäktiges mål beskriver vad kommunens verksamheter ska prioritera att uppnå under de kommande åren. Målen kan på så vis ses som den övergripande riktningen för utvecklingen av kommunen som helhet. Ett arbetssätt att nå den uppsatta visionen. Varje mål från kommunfullmäktige mäts med ett antal indikatorer som sammantaget visar om organisationen är på väg att uppnå målen. Mål för god ekonomisk hushållning fastställs årligen av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget.

Nämnder och bolag prioriterar i budget och verksamhetsplan insatser och resurser för att uppnå målen. Prioriteringen är ett resultat av nämndens analys av tidigare resultat, omvärldsbevakning och tillgängliga resurser.

Riktningsmål

Riktningsmålen är kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Riktningsmålen ska ange hur visionen på sikt ska uppnås. Målen är sex till antal och är inte lika specifika som de prioriterade målen. Riktningsmålen ska staka ut riktningen för kommunens målstyrning under de kommande fyra åren och vara övergripande för att ge nämnder och styrelser uppdraget att bryta ner målen på en mer detaljerad nivå.

Kommunfullmäktige följer upp måluppfyllelse och budget två gånger årligen, vid delårsbokslut och årsbokslut. Utifrån uppföljningen kan förbättringar föreslås och genomföras.

Prioriterat mål

Nämnder och bolag har i sin tur arbetat fram prioriterade mål som ska bidra till att riktningsmålen uppfylls. Ett prioriterat mål är nedbrutet utifrån riktningsmålet och utgår från den specifika verksamheten. Målet ska utgå från definierade behov och vilka resultat som ska uppnås. Det ska bidra till kommunens riktningsmål och vision. Det prioriterade målet kan vara kopplat till budget med avsatta medel. Det är viktigt att målet är mätbart och att det går att påverka.

De prioriterade målen är mätbara genom framtagna indikatorer som följs upp av nämnden och bolagen. Nämnder och bolag följer upp sina prioriterade mål och aktiviteter med den frekvens de önskar.

Indikator

Indikator är ett underlag för målbedömning. Uppföljning ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Indikatorernas roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrigutgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Man kan ha flera indikatorer som mäter målet. Det är fördelaktigt att använda sig av återkommande mätningar för att kunna följa trender. Indikatorn kan hämtas från KOLADA, möjlighet finns då att jämföra sig med andra kommuner och jämföra egna trender med andras för vidare analys. Uppföljning av målen är ett sätt att skaffa kunskap huruvida god kvalitet uppnås i våra verksamheter och tjänster som vi erbjuder men även för att få kännedom om när utvecklingen inte går i avsedd riktning.

Målvärde på indikatorn

Nämnderna och styrelser ska även sätta målvärde kopplat till det prioriterade målet som kopplas till de utvärderingsverktyg man har valt. Det vill säga vad det önskade och realistiska målet i framtida mätningar bör vara. Målvärdet bör inte vara uppsatt i liknelse med ”vi ska vara topp 10 i Sverige”. Ett sådant mål blir beroende av hur andra presterar och inte endast kopplat till den egna prestationen.

Aktivitet

Aktiviteten är ett arbetssätt eller handling som ska gynna att det uppsatta målet nås. Aktiviteten ska vara noga utvald, strukturerad och inneha en strategi för hur den påverkar målet i rätt riktning. Både målet och aktiviteten ska vara förankrade i verksamheten för att skapa en medvetenhet. Vägen till det prioriterade målet kan se olika ut även om verksamhetens uppdrag är det samma.

Målstyrning 2024-2027

Den 28 november 2023 antog kommunfullmäktige budget 2024 och verksamhetsplan 2025–2026, där målstyrningen för de fyra närmsta åren ingår.

Illustration av målstyrningen i Uppvidinge kommun

Vision och värdeord

Uppvidinge kommuns vision

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg och levande livsmiljö mitt i Småland. Här vill och kan människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, företagen, föreningarna och samhällsutvecklingen. Uppvidinge står för hållbar utveckling, kreativitet och kvalitet.

Uppvidinge kommuns värdeord

Kommunens värdeord, tolerans kreativitet och mod ska genomsyra kommunens arbete och förhållningssätt.

Tolerans Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt.

Kreativitet Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande.

Mod Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och engagemang.

Kommunfullmäktiges riktningsmål 2024-2027

Visionen ska hjälpa och vägleda för att växa på ett hållbart sätt. För att arbeta mot kommunens vision finns det sex riktningsmål. Riktningsmålen skapar förutsättningar för att utvecklas mot visionen. De håller riktningen för kommunen och dess invånare ur alla aspekter – socialt, hållbart och ekonomiskt. Detta är uttryckt genom kommunfullmäktiges beslut om att införliva Agenda 2030 i kommunens mål och målstyrning. I målstyrningsarbetet tas även Barnkonventionen i beaktan genom en barnrättsbaserad prövning.

Riktningsmål

 • Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.
 • Vi erbjuder ett livslångt lärande.
 • Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.
 • Vi tar hand om och utvecklar våra värden.
 • Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.
 • Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

Prioriterade mål

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Riktningsmål

Pririterade mål

Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

 • Ökad meningsfull fritid för unga.
 • Invånarna i Uppvidinge är trygga.
 • Invånarna är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer.

Vi erbjuder ett livslångt lärande.

 • Stärkta möjligheter till Uppvidingebornas livslånga lärande.

Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

 

Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

 • Våra företagare har goda möjligheter att driva verksamhet i vår kommun.
 • Vi vårdar och tillgängliggör våra naturvärden.
 • Vi har en prioriterade underhållsplan.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

 • Våra medarbetare har god hälsa.
 • Våra medarbetare rekommenderar sin arbetsplats till andra.
 • Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag.

Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

 • Vi har en hållbar investeringstakt.
 • Vi har god ekonomistyrning.
 • Vi använder svenska råvaror i maten som serveras.
 • Vi minskar vårt serveringssvinn.
 • Vi är hållbara inom vatten och avlopp.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Riktningsmål

Pririterade mål

Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

 • Vi har en likvärdig utbildning i Uppvidinge kommun och skapar gemensamma mötesplatser för utbildning och arbetsliv.

Vi erbjuder ett livslångt lärande.

 • Vi har ett tillgängligt lärande med god kvalité och rustar individer för framtiden.
 • Vi erbjuder en förebyggande och främjande barn- och elevhälsa.

Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

 

Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

 • Vi tar gemensamt ansvar för våra lokaler och verksamhetsytor.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

 • Elever och vårdnadshavare upplever en trygg och säker arbetsmiljö.
 • Våra medarbetare har en god hälsa.

Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

 • Vi planerar organisationerna långsiktigt utifrån verksamhetens behov.
 • Vi skapar förutsättningar att barnen äter maten.

Välfärds- och omsorgsnämnden

Välfärds- och omsorgsnämnden

Riktningsmål

Pririterade mål

Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

 

Vi erbjuder ett livslångt lärande.

 • Välfärds- och omsorgsnämnden ska vara pådrivande inom digitalisering och innovation för att skapa goda villkor och utvecklingsmöjligheter för medarbetare och invånare.

Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

 • Trygg, delaktig och personcentrerad vård och omsorg.

Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

 • Välfärds- och omsorgsnämnden arbetar för att så tidigt som möjligt finnas där för invånare när behov uppstår och på så sätt inleda och skapa en god relation och samverkan/ samarbete.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

 • Välfärds- och omsorgsnämndens verksamheter ska präglas av ett arbetssätt där medarbetare har inflytande och delaktighet och där ständiga förbättringar ingår i det vardagliga arbetet.

Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Riktningsmål

Pririterade mål

Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

 

Vi erbjuder ett livslångt lärande.

 • I Uppvidinge kommuns samhällen ska vårdade fastigheter bidra till en positiv upplevelse.

Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

 • När man kontaktar Miljö och bygg upplever man god service genom att: man får veta vad som förväntas av en och hur Miljö och bygg kommer hantera ärendet man får svar relativt snabbt man får en effektiv och snabb handläggning alla som har rätt till tillsyn enligt plan inom Livsmedelskontrollen och Miljöbalken får det.
 • Vi kan bedriva samhällsviktig verksamhet i 3 månader även under en samhällsstörning, i fredstid.

Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

 • Medarbetare upplever trivsel och arbetsglädje för att det är ordning och reda.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

 • Det är enkelt att nå förvaltningen och att få beslut digitalt. Det möjliggörs genom flera olika e-tjänster.

Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

 

AB Uppvidingehus

AB Uppvidingehus

Riktningsmål

Pririterade mål

Det skall vara attraktivt att leva i hela vår kommun.

 • Erbjuda ett attraktivt boende i hela kommunen, Älghult, Alstermo, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Åseda.

Vi erbjuder ett livslångt lärande.

 • All personal ska ha en utvecklingsplan.

Vi ombesörjer en nära och trygg omsorg.

 • Vi håller det vi lovar och gör det lilla extra.

Vi tar hand om och utvecklar våra värden.

 • God kontroll på fastighetsbestånd.
 • Energieffektiva byggnader
 • Mängden solceller
 • Tydlig åtgärdsplan som systematiskt minskar vår energiförbrukning.

Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

 • Vi är en bra arbetsgivare.

Vi använder våra resurser på ett hållbart sätt för Uppvidinges bästa.

 • Vi har en hållbar investeringstakt.
 • Vi följer eller underskrider uppsatt och beslutad budget.
Lyssna