Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medborgarlöften för 2022-2023: Förebygga brott och skapa trygghet i samverkan

Lotta Petersson och Niklas Jonsson skriver på medborgarlöften för 2022 och 2023. Foto.

Lotta Petersson, chef för lokalpolisområde Nybro, och Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande, skriver under medborgarlöftena för 2022 och 2023.

I Uppvidinge kommuns och Polisens gemensamma medborgarlöften för 2022 och 2023 prioriteras brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Lokalpolisområde Nybro och Uppvidinge kommun har undertecknat medborgarlöften för 2022-2023. Medborgarlöftena har signerats av kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S) och Lotta Petersson, chef för lokalpolisområde Nybro.

- Att vi har gemensamma medborgarlöften och samverkar betyder väldigt mycket. Vi inom Polisen får en insyn i kommunens arbete och tvärtom. Och tillsammans kan vi skapa gemensamma lägesbilder och jobba med de faktiska problem som finns, säger Lotta Petersson.

Förebyggande och trygghetsskapande arbete i fokus

De nya medborgarlöftena handlar om att samverka för att förebygga brottslighet och öka tryggheten. Tillsammans ska polisen och kommunen bland annat anordna dialogmöten om trygghet, samverka med Grannsamverkan, göra insatser för att minska förekomsten av narkotika, göra informationsinsatser för att minska risken att utsättas för bedrägeribrott och mäta förekomsten av droger i avloppsvattnet.

- Förhoppningen är att vi genom detta förebyggande och nära arbete kan minska risken för större allvarliga händelser och kriser. Vi vill ha en stabil och trygg grund. Jag ser bland annat våra trygghetsvandringar som väldigt viktiga, vi får en synlig närvaro av både kommun och polis och en dialog med våra invånare, säger Niklas Jonsson.

Medborgalöften för 2022 och 2023

Under 2022 och 2023 prioriterar Polisen och Uppvidinge kommun följande:

 • Kommunen och Polisen samverkar för att förebygga brottslighet, öka trygghet och hålla aktuell lägesbild. Arbetssättet är problemorienterat och kunskapsbaserat.
 • Kommunen och Polisen genomför två dialogmöten om trygghet, minst en trygghetsvandring och minst ett öppet BRÅ-möte/en trygghetskväll per år.
 • Kommunen och Polisen följer kontinuerligt brottsutvecklingen i kommunen och genomför vid behov riktade insatser för att öka tryggheten.
 • Kommunen och Polisen samverkar med och stöttar Grannsamverkan.
 • Kommunen och Polisen tar i samverkan fram en gemensam lägesbild över narkotikasituationen i kommunen.
 • Kommunen och Polisen genomför insatser för att minska förekomst av narkotika, framför allt bland unga.
 • Kommunen genomför mätning av förekomst av droger i avloppsvattnet två gånger under året i de två största avloppsreningsverken.
 • Kommunen och Polisen genomför informationsinsatser för att minska risken att utsättas för bedrägeribrott.
 • Kommunen använder ”Riktlinjer för offentlig belysning i Uppvidinge” vid planering, förändring och åtgärder för ökad trygghet i kommunens offentliga miljöer.
 • Polisen genomför trafikkontroller, till exempel av hastighet och nykterhet. Detta görs utifrån aktuell lägesbild och på olika platser/utmed olika vägar.
 • Kommunen vidtar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kommunala gator och vägar.
 • A-traktorer: Polisen genomför, vid upplevda problem, utbildningstillfälle i trafiksäkerhet för ungdomar och vårdnadshavare i samverkan med skolan.

En grund för medborgarlöftena är den årliga trygghetsmätningen som kommunen och Polisen gör gemensamt. Du kan läsa mer om 2021 års undersökning i en separat artikel:

Uppvidingeborna har svarat på frågor om trygghet

Lyssna