Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppvidingeborna har svarat på frågor om trygghet

Mamma och dotter i en park. Foto.

Polisens och kommunens trygghetsmätning 2021 visar att de flesta invånare känner sig trygga men att det finns oro för fort- och buskörning.

Polisens och kommunens trygghetsmätning 2021 visar att invånarna i Uppvidinge över tid är generellt trygga i sitt bostadsområde, men det finns fortsatt oro över fort- och buskörning.

Alla kommuner i Polisregion Syd mäter årligen invånarnas upplevda trygghet. I Uppvidinge kommun har slumpvis utvalda mellan 16 och 85 år gett svar på frågor om problem och otrygghet samt utsatthet och oro för brott. Av 600 tillfrågade har 387 invånare svarat på enkäten.

Vilka frågor ställs i trygghetsundersökningen?

Drygt trettio frågeområden återkommer årligen i undersökningen, vilket gör det lätt att se förändringar över tid. Några exempel på frågor:

  • Finns problem med nedskräpning/skadegörelse där du bor?
  • Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för brott?
  • Är du trygg när du är ute sent en kväll i ditt bostadsområde?
  • Hur upplever du polisens närvaro och arbete med problem?

Invånare är trygga men några problem är återkommande

De allra flesta invånare som svarar på enkäten känner sig trygga i sitt område. De problem som tas upp är i stort desamma som tidigare år: Bilister kör för fort och mopedister buskör. En viss oro finns för att vistas ute ensam sen kväll. Rädsla för speciella personer i eget bostadsområde och för att bostäder ska vara tillhåll för narkotikamissbrukare finns också. En allmän oro att utsättas för inbrott i förråd finns i hela kommunen.

Oron att drabbas av brott är högre än den verkliga utsattheten för brott, vilket också kommer fram i enkäten. Det är mycket få kommuninvånare som har varit utsatt för något som helst brott under de senaste 12 månaderna.

Trygghetsproblemen är på samma nivå som 2020

För Uppvidinge kommun har ett normalvärde vad gäller trygghet beräknats utifrån faktorer specifika för just Uppvidinge. I trygghetsmätningen är normalvärdet 2 på en skala från 0 till 6. Skalan gäller alla kommuner. Värde 0 innebär närmast obefintliga problem medan värde 6 är alarmerande påtagliga problem. I de föregående fem årens mätningar hamnar Uppvidinge under värde 2, alltså på en lägre nivå än ”normalnivå”. I år är värdet för kommunen 1,88 mot 1,91 år 2020. Bilisters höga hastigheter samt polisens arbete mot problem, oroar invånare.

I det lokala brottsförebyggande rådet, där kommunledningen och polisen möts för samverkan, analyseras enkäten och förslag till åtgärder tas upp. För ökad trygghet behöver alla hjälpas åt.

Alla kan bidra till ökad trygghet

Alla invånare och verksamma i kommunen kan bidra till ökad trygghet. Utifrån enkäten 2021 kan noteras att alla bilister kan sänka hastigheten i trafiken och grannar stärka samhörighet i bostadsområdet. Nedskräpning upplevs som en signal på otrygghet. Här kan alla göra sitt.

I kommunens brottsförebyggande arbete ingår att följa trygghetsläget och agera utifrån detta. Enkätsvaren ger årliga underlag för polisens och kommunens gemensamma arbete med åtgärder som kan minska de lokala problemen. I detta arbete kan alla Uppvidingebor delta, bland annat genom att polisanmäla brott.

Uppvidinge kommun och polisen samverkar

I Uppvidinge samverkar polisen och kommunen i det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Målet för rådets arbete ökad trygghet genom att prioritera åtgärder utifrån det kartlagda läget i kommunen. Båda myndigheterna fokuserar på sina respektive arbetsuppgifter i det dagliga arbetet, samtidigt som samverkan sker i gemensamt prioriterade frågor.

I överenskommelse om samverkan och givna medborgarlöften lyfts åtgärder som rör ökad trygghet i trafikmiljö, ökad trygghet i boende och i offentlig miljö och förebyggandearbete vad gäller alkohol, narkotika, tobak och dopning.

Vilka trygghetsfrågor ska prioriteras?

Alla kan bidra. Har du förslag som kan förbättra tryggheten i vår kommun? Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Mats Ljungqvist
Kommunpolis, Lokalpolisområde Nybro
114 14 (växel)

Anders Käll
Kommunstyrelsens vice ordförande
0474-470 00 (växel)
info@uppvidinge.se

Lyssna